25 Νοεμβρίου 2011

Διακοπή προγράμματος επιδότησης εισφορών

Μετά από 10 μήνες υπαγωγής σε πρόγραμμα διετούς Ν.Θ.Ε, διακόψαμε λόγω οικονομικών δυσχερειών. Υπέβαλα στο ΙΚΑ Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων, στην οποία έβγαλα την επιδότηση 80% και έβαλα το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την επιδότηση. Αποτέλεσμα να μου καταλογίσουν ΠΕΠΕΕ 30% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ( ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ).Μήπως γνωρίζετε αν η επιβολή αυτή είναι σωστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ), εκδίδεται σε βάρος των επιχειρήσεων και εργοδοτών που δεν υποβάλλουν ΑΠΔ, ή την υποβάλλουν εκπρόθεσμα. Κατά την ίδια έννοια, η ως άνω Πράξη, εκδίδεται όταν ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ για την οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από αυτόν, και των εισφορών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, είτε λόγω διαφοράς ημερών εργασίας, είτε λόγω  διαφοράς αποδοχών, κλάδου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων, με τα οποία θα έπρεπε να προσδιορίζεται η ορθή υπαγωγή στην διαδικασία εισφορών – ασφάλισης των εργαζομένων. Ομοίως, η Πράξη εκδίδεται και στην περίπτωση που στην ΑΠΔ δεν έχει περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι, που απασχολήθηκαν αποδεδειγμένα στην επιχείρηση, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΥΑ 19721/790/15-10-2010 (άρθρο 10) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’) 1656/18-10-2010,  με την οποία καθορίσθηκαν λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος «επιχορήγησης 200.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου, ή όρων, ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την διακοπή της επιχορήγησης (άρθρο 18 του Ν.3833/2010). Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα προγράμματα απασχόλησης και για κάποιους λόγους, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων αυτών ως προς την πρόσληψη, την διατήρηση και την μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται, καθώς και εν γένει την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιες, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή και του εργοδότη και του εργαζόμενου), που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των εργαζομένων μισθωτών που ορίζει το Πρόγραμμα.  Σημειώνουμε, ότι στην περίπτωση αυτή, η καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες  που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις των Προγραμμάτων, γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (στην περίπτωσή σας το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Σημειώνουμε ότι το ποσό της δαπάνης, βάσει των οδηγιών της Υπουργικής Απόφασης,  που καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ (αχρεωστήτως) για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) στον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται, ότι αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι αυτό που αναλογεί από τον υπολογισμό αυτού του ποσού, επί του αριθμού των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του Προγράμματος, δια των μηνών του συνολικού Προγράμματος.
Συνεπώς ορθώς το ΙΚΑ σας καταλογίζει τις μη καταβληθείσες εισφορές. Στην περίπτωση που κατά την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ η επιχείρηση είχε ήδη απωλέσει τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο πρόγραμμα, αλλά εν τούτοις εξακολούθησε να παρουσιάζει σε αυτή ποσό επιδοτούμενων εισφορών και να καταβάλλει μειωμένες εισφορές, ορθώς επιβλήθηκε ΠΕΠΕΕ καθώς θεωρήθηκε ανακριβής η ΑΠΔ. Εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση και απλώς αναζητούνται από το ΙΚΑ οι μη καταβληθείσες εισφορές της περιόδου υπαγωγής στο πρόγραμμα, λόγω της διακοπής του, η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε να επιβληθεί από το ΙΚΑ Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και Πράξη Επιβολής Πρόσθετων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) για το ποσό της επιδότησης και τις προσαυξήσεις αντίστοιχα.
25.11.2011
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.