17 Οκτωβρίου 2011

Επιδότηση Εργοδοτικών εισφορών κοινών εργαζομένων (100%)

Εταιρεία έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης εργαζομένων κοινών επιχειρήσεων. Η υπαγωγή έγινε 1/5/11 ενώ οι εργαζόμενοι έχουν προληφθεί πριν το 2011. Έχουν προκύψει τα εξής θέματα: 1.Στο κόστος της μισθοδοτικής κατάστασης θα εμφανίζεται το μικτό ποσό, συν οι εισφορές του ΤΕΑΥΕΚ; 2.Στα επιδόματα, δώρα θα υπολογίζεται αναλογία της επιδότησης και αν ναι, με ποιον τρόπο θα υπολογίζεται αυτή; Η αναλογία θα είναι διαφορετική από τον τρόπο υπολογισμού των αντίστοιχων επιδομάτων; 3.Πώς θα αποτυπώνεται αυτή η αναλογία στην ΑΠΔ; 4.Ποια θα είναι η λογιστική εγγραφή; 5.Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα προφανώς αναφέρεται στο «πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας», όπως τέθηκε σε εφαρμογή με τις διατάξεις της 19721/15-10-2010 ΚΥΑ (Οικονομικών – Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω ΚΥΑ, το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται ίσο με τις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ασθενείας σε είδος, ασθενείας σε χρήμα, συντάξεως, επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ.) για μικτή ασφάλιση και για βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, επιχορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, είτε του ΕΤΕΑΜ, είτε άλλου επικουρικού ταμείου. Τέλος, επιχορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης (Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία, Στράτευση κ.λπ.).
Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επί πλέον, ποσό ίσο με τις εργοδοτικές εισφορές των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται. Περαιτέρω, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την Εγκύκλιο 79/26-11-2010, διευκρινίζει και παραθέτει σχετική ερμηνεία των διατάξεων αυτών. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, θα παρουσιάσουμε αριθμητικό παράδειγμα με λογιστικές εγγραφές, για την ευχερέστερη κατανόηση του θέματος.
Έστω μηνιαίες αποδοχές κοινού εργαζόμενου (κατά τον όρο που χρησιμοποιεί η ΚΥΑ) 1.200€. Στην περίπτωση του κοινού εργαζόμενου, τίθεται περιορισμός στο ποσό των μηνιαίων αποδοχών, μέχρι 1.300€, για την σε ποσοστό 100% επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών. Υποθέτουμε ότι ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μικτά) 13,50% και επικουρικά στο ΤΕΑΥΕΚ ως νέος ασφαλισμένος (μετά την31/12/1992), με 7%.
Ως προς την ΑΠΔ, έχουμε:

Πακέτο κάλυψης............................................................... 103
Μικτές αποδοχές............................................................... 1.200,00
Εισφορές ασφαλισμένου.................................................. 162,00
Εισφορές εργοδότη.......................................................... 306,72
Συνολικές εισφορές.......................................................... 468,72
Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό.......... 100%
Επιδότηση εργοδότη σε ποσό........................................ 306,72
Καταβλητέες εισφορές...................................................... 162,00

Η επιχείρηση λογιστικοποιεί κανονικά την μισθοδοτική κατάσταση, χρεώνοντας στον λογαριασμό 60., τις μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κύριου και επικουρικού ταμείου και πιστώνοντας τις καθαρές οφειλόμενες αποδοχές του εργαζόμενου (53.00). Ταυτόχρονα πιστώνονται και τα οφειλόμενα ποσά προς τα ασφαλιστικά ταμεία (55, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΕΑΥΕΚ).
Ωστόσο, θα καταβληθεί μικρότερο ποσό, τόσο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και στο ΤΕΑΥΕΚ, το οποίο είναι το πιστωτικό υπόλοιπο που απομένει σε αυτούς τους λογαριασμούς και το οποίο αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές που επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ. Συνεπώς, η επιχείρηση επειδή έχει ήδη λογιστικοποιήσει την μισθοδοτική δαπάνη, χωρίς να την καταβάλλει εξ ολοκλήρου, θα πρέπει να μεταφέρει τα ως άνω πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών των ασφαλιστικών ταμείων (που είναι τα ποσά των επιχορηγούμενων εργοδοτικών εισφορών), σε λογαριασμό του ΟΑΕΔ. Αυτό θα γίνει με χρέωση του 55 (με τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς των ταμείων) και πίστωση του (προτεινόμενου) 53.98.90 «ΟΑΕΔ, λογαριασμός επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών».
Κατ αυτή την έννοια, η επιχείρηση εμφανίζεται να οφείλει στον ΟΑΕΔ το ποσό που αυτός έχει καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΤΕΑΥΕΚ και που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές. Προκειμένου να «κλείσει» η υποχρέωση αυτή της επιχείρησης, θα κληθεί να εκδώσει τιμολόγιο εσόδων της παρ 3, του άρθρου 12 του ΚΒΣ, οπότε θα διενεργηθεί λογιστική εγγραφή με χρέωση του 53.98.90 (και κλείσιμο) και πίστωση του (προτεινόμενου) 74.03.90 «ΟΑΕΔ, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών». Έτσι, θα εξισορροπηθεί το έξοδο που αρχικά είχε χρεωθεί στον 60.
17.10.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.