17 Οκτωβρίου 2011

Αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος που πουλάει τα αγροτικά προϊόντα που παράγει στην λαϊκή. Για την δραστηριότητα της πώλησης αγροτικών προϊόντων στην λαϊκή τηρεί βιβλία β κατηγορίας. Πως προσδιορίζεται το πόσο που θα αναγραφεί στο ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγροτικών προϊόντων που θα εκδώσει; Θα περιέχει ΦΠΑ το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης; Και τι έξοδα μπορεί να καταχωρεί στα βιβλία του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όσοι αγρότες πωλούν παράλληλα προϊόντα (δικής τους παραγωγής) από το δικό τους κατάστημα ή σε λαϊκές αγορές ή μέσω εξαγωγών και παραδόσεων σε άλλο κράτος, για τις δραστηριότητες αυτές α) τηρούν βιβλία του ΚΒΣ και β) εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (παρ. 5, του άρθρου 41 του ΦΠΑ & Πολ. 1091/2010). Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο αγρότης διαθέτει προϊόντα δικής του παραγωγής από κατάστημα, ή μέσω λαϊκών αγορών ή μέσω εξαγωγών και παραδόσεων σε άλλο κράτος, υποχρεούται στην έκδοση ειδικού στοιχείου (Πολ. 1144/2010). Στο στοιχείο αυτό αναγράφονται τα εξής: το είδος, η ποσότητα, η ποιότητα και η κανονική αξία  των αγαθών που παραδίδονται στην εμπορική δραστηριότητα.
Ως κανονική αξία θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή παροχή υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η κανονική αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών (παρ. 2 , του άρθρου 19 του ΦΠΑ).
Τονίζεται δε ότι επί του παραπάνω στοιχείου δεν αναγράφεται ΦΠΑ επί της αξίας των αγαθών, καθώς ο αγρότης για τα αγαθά αυτά λαμβάνει επιστροφή που υπολογίζεται με συντελεστή 5%, επί της αξίας των πωλήσεων (Παρ. 12α, του άρθρου 62, του Ν 3842/2010).
Είναι προφανές, ότι το εν λόγω στοιχείο καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων του βιβλίου εσόδων – εξόδων που τηρείται για την εμπορική δραστηριότητα του αγρότη. Ωστόσο, πέραν του ειδικού στοιχείου, οι αγρότες που ασκούν παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να καταχωρίζουν στα έξοδα του βιβλίου τους και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δαπάνη αφορά τη δραστηριότητα αυτή, όπως μεταφορικά έξοδα, αμοιβή πωλητή - υπαλλήλου, αγορά ταμειακής μηχανής κ.λπ.
Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι για τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα και ακολούθως καταστρέφονται ή αποθέτονται σε χωματερές, θεωρούνται μέρος των εξόδων - αγορών της εμπορικής δραστηριότητας του αγρότη - παραγωγού, όπως αυτές έχουν καταχωρισθεί στο σκέλος των εξόδων του βιβλίου, με την έκδοση του ειδικού στοιχείου (βλ. ανωτέρω). Είναι δε σκόπιμο, σε περιπτώσεις που η αξία των προϊόντων αυτών που καταστρέφονται είναι σημαντική, να συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής (Έγγραφο 1091898/608/0015/11.10.2007 και Εγκύκλιος 3/1992) για τις συγκεκριμένες ποσότητες, προκειμένου να διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος των αποθεμάτων όταν υφίσταται υποχρέωση απογραφής (παρ. 6, του άρθρου 6, του ΚΒΣ).
17.10.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.