30 Σεπτεμβρίου 2011

Παράλληλη ασφάλιση ΟΑΕΕ-ΙΚΑ

Η εταιρεία μας έχει προσλάβει ένα άτομο με πλήρη απασχόληση, το όποιο είναι παράλληλα ασφαλισμένο στον ΟΑΕΕ (μετά το 1993), εάν επιλέξει να διατηρήσει το ΟΑΕΕ , θα πρέπει να τον ασφαλίσω στο ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ για τα ποσά εκείνα που δεν καλύπτει ο οργανισμός, πέρα από αυτό έχω κάποια άλλη υποχρέωση; στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να το πληρώνει εξ΄ ολόκληρου ο ίδιος χωρίς καμία συμμετοχή δική μου; έχω κάποια άλλη υποχρέωση ως εργοδότης που δεν την έχω αναφέρει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εργαζόμενοι - νέοι ασφαλισμένοι (που έχουν ασφαλισθεί από 1/1/1993 και μετά) μπορούν να επιλέξουν ένα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξάρτητα αν εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το άρθρο 39 του Ν 2084/1992 αναφέρει ρητά ότι, "υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας". Ενώ στη συνέχεια - του ίδιου νόμου, ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν από τις διατάξεις του άρθρου 16, του Ν 2556/1997 - αναφέρεται ότι "εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο τα παραπάνω πρόσωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης".
Επομένως, αν ο ασφαλισμένος επιλέξει σαν κύριο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ-ΤΣΑ-ΤΕΒΕ), τότε  θα ασφαλισθεί μόνον ως προς τον κλάδο της ασθένειας σε είδος και σύνταξης. Συνεπώς, ο εργαζόμενος θα πρέπει να ασφαλισθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς τους κλάδους που δεν καλύπτονται από τον ΟΑΕΕ. ʼρα τα ισχύοντα - μέχρι σήμερα – ποσοστά βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 7,68% (0,4% Ασθένεια σε χρήμα, 2,93% ΟΑΕΔ, 1% ΟΕΚ, 0,35% ΟΕΕ και 3% ΤΕΑΜ) από πλευράς ασφαλισμένου και 10,93% (0,8%Ασθένεια σε χρήμα, 6,03% ΟΑΕΔ, 0,75% ΟΕΚ, 0,35% ΟΕΕ και 3% ΤΕΑΜ) από πλευράς εργοδότη.
Προκειμένου να λάβει την εξαίρεση από το ΙΚΑ, το άτομο που έχετε προσλάβει, θα πρέπει εντός εξαμήνου από την πρόσληψη, να προσκομίσει στο ΙΚΑ, υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί να εξαιρεθεί από το ΙΚΑ, καθώς και ειδική βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (στην οποία θα αναφέρεται ότι πρόκειται για νέο ασφαλιζόμενο) προκειμένου να λάβει εξαίρεση από το ΙΚΑ. Στη συνέχεια, το ΙΚΑ θα εκδώσει απόφαση εξαίρεσης, για εκείνους τους κλάδους που καλύπτονται από τον ΟΑΕΕ. Αυτή την απόφαση θα πρέπει ο ασφαλισμένος να την προσκομίσει στον εργοδότη του προκειμένου να ενταχθεί σε πακέτο κάλυψης με μειωμένες κρατήσεις.
Όσον αφορά εισφορές προς τον ΟΑΕΕ, αυτές αφορούν εξ' ολοκλήρου τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Η δική σας υποχρέωση εξαντλείται στα παραπάνω.
30.9.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.