14 Ιουλίου 2011

Μη κερδοσκοπικό σωματείο ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας

Θα ήθελα να ενημερωθώ επειδή πρώτη φορά αναλαμβάνω σωματείο θεατρικής ομάδας τι χρειάζεται για την έναρξη; Τι βιβλία και στοιχεία; Αν υπόκειται σε πρόσθετα βιβλία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά κανόνα τα σωματεία θεωρούνται νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ. 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ). Ωστόσο, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του σωματείου δεν θα πρέπει να προκύπτει μόνο από τον σκοπό που ορίζει το καταστατικό του συλλόγου, αλλά και από τις πραγματικές του συναλλαγές, δηλαδή, την καθημερινή του δράση. Ειδικότερα, αναφέρουμε την πάγια θέση της Διοίκησης ότι ένα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό («κέρδος») που προκύπτει από τη δραστηριότητά του, για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού του και όχι προς διανομή, ως οικονομικό όφελος, στα μέλη του.
ΚΒΣ
Το σωματείο, λοιπόν, εφόσον δεν πραγματοποιεί πράξεις με σκοπό την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, δεν θεωρείται επιτηδευματίας, καθότι δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (παρ. 1, του άρθρου 2 του ΚΒΣ). Συνεπώς, δεν υποχρεούται στην τήρηση των σχετικών βιβλίων  που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ για τους επιτηδευματίες, ενώ υποχρεούται μόνο στην λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων.
Επίσης έχει γίνει δεκτό ότι για τα σωματεία, όπως και γενικότερα για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συνδρομές των μελών να θεωρούνται εισφορές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα και να μην χαρακτηρίζονται ως εισόδημα (ΠΟΛ.1031/2001). Έτσι για την είσπραξη της συνδρομής το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο είναι η απλή απόδειξη είσπραξης - απόδειξη είσπραξης συνδρομών (ταμειακό παραστατικό).
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Το σωματείο ως ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποχρεούται σε απόκτηση δικού του ΑΦΜ, εφόσον υποβάλλει  ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1, άρθρο 107). Ο ΑΦΜ χορηγείται ύστερα από την υποβολή δήλωσης εργασιών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3) στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Με την υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών, συνυποβάλλεται και το καταστατικό του σωματείου θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Σημειώνεται, επίσης, ότι αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών ΝΠ, αποτελούν μόνο τα έσοδα που προέρχονται είτε από εκμίσθωση ακινήτων, είτε από κινητές αξίες (περ. ε, της παρ. 1, του άρθρου 99 του ΚΦΕ) και όχι τα ποσά που εισπράττονται από εισφορές – συνδρομές μελών για την εξυπηρέτηση του σκοπού του καταστατικού.
ΦΠΑ
Γενικά οι πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του κοινωφελούς σκοπού του σωματείου δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ΦΠΑ, καθότι εκ των πραγμάτων το σωματείο δεν  ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ώστε να θεωρείται υποκείμενο στον ΦΠΑ. Ωστόσο, στην περίπτωση που το σωματείο πραγματοποιεί πράξεις (εμπορικές συναλλαγές) που υπάγονται στον ΦΠΑ (λ.χ. παροχή διαφημίσεων) καθίσταται για τις πράξεις αυτές υποκείμενο στον φόρο, καθώς  αποκτά όλες τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία που ορίζει ο ΚΒΣ (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.).
Αναφέρουμε δε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η, της παρ. 1, του άρθρου 22 του ΦΠΑ, απαλλάσσεται του φόρου η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.
14.7.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.