28 Ιουνίου 2011

ΦΠΑ Φωτοβολταϊκών

Πελάτης μου προς το τέλος του 2009, αρχές του 2010, πραγματοποίησε επένδυση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Αρκαδίας. Μεταξύ των άλλων δαπανών κατέβαλε περίπου 15.000,00 ευρώ για κατασκευή δικτύου σύνδεσης με την ΔΕΗ ( από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ μέχρι την δική του μονάδα των φωτοβολταϊκών) με τον ανάλογο ΦΠΑ. Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτής της δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αν όχι, πώς θα τακτοποιήσω το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που έχει; Με τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις ανά τρίμηνο ή με διακανονισμό παγίων στην εκκαθαριστική ΦΠΑ της χρήσης 2010; Σημειωτέον ότι η λειτουργία της φωτοβολταϊκής  μονάδας και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ έγινε τον Απρίλιο του 2010.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει της απόφασης Π. 2869/2389 /4.5.87 (η οποία ισχύει), παρέχεται η δυνατότητα αγοράς επενδυτικών αγαθών, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς  και του  επιμέρους εξοπλισμού,  χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για την απαλλαγή αυτή, πρέπει  να υποβληθεί σχετική αίτηση στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ, προϊστάμενο ΔΟΥ. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ θα διερευνήσει και θα αποφανθεί για την χορήγηση της βεβαίωσης υπαγωγής του επιτηδευματία στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.
Συνεπώς, αρχικά η επιχείρηση του ερωτήματος, είχε  την δυνατότητα να ζητήσει την απαλλαγή από την  καταβολή του ΦΠΑ.
Επί πλέον, σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη για την κατασκευή γραμμής σύνδεσης  με το δίκτυο της ΔΕΗ,  χαρακτηρίζεται ως πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης και ως εκ τούτου υφίσταται το δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), προβλέπεται ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου, επιστρέφεται στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού (βλέπε και την παρ.1β, του άρθρου 6, της ΠΟΛ 1073/2004),
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, δικαιούται η επιχείρηση να καταθέσει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της αίτησης, με την οποία θα συνυποβληθεί και αντίγραφο της εκκαθαριστικής του ΦΠΑ του οικείου έτους, θα ειδοποιηθεί η επιχείρηση για την διενέργεια ελέγχου, ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ, καθώς και για την διαπίστωση του δικαιώματος λήψης του αιτούμενου ποσού της επιστροφής.
28.6.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.