23 Ιουνίου 2011

ʼδεια εγκυμοσύνης

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με την άδεια λόγω εγκυμοσύνης εργαζόμενης η οποία απασχολείται ως υπάλληλος με προϋπηρεσία 6 χρόνια, σύμβαση αορίστου χρόνου και μικτές αποδοχές 1057 ευρώ. Απουσιάζει λόγω εγκυμοσύνης από την εργασία της από 11/04/2011 έως 10/08/2011.Εισέπραξε από το ΙΚΑ επίδομα μητρότητας 1300 ευρώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εργαζομένη, που τελεί σε άδεια μητρότητας δικαιούται : από τον εργοδότη αποδοχές ενός (1) μηνός, εφ’ όσον η εργαζομένη απασχολείται ένα (1) έτος στην επιχείρηση.
Ο εργοδότης εκπίπτει από τις οφειλόμενες στην εργαζομένη αποδοχές ό,τι αυτή έχει εισπράξει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ως επίδομα μητρότητας από το Ι.Κ.Α.. Από το Ι.Κ.Α. καταβάλλεται στην τελούσα σε άδεια μητρότητας αμέσως ασφαλισμένη στο Ίδρυμα επίδομα μητρότητας για 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.Επίσης, από το ΙΚΑ καταβάλλεται επίδομα (εφ’ άπαξ βοήθημα) τοκετού, αντί για παροχή ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως κατά τον τοκετό.
Σε περίπτωση τοκετού εκπίπτει το επίδομα κυήσεως ή λοχείας, όχι όμως και το επίδομα τοκετού. Σημειώνεται, ότι το επίδομα κυήσεως ή λοχείας αντιστοιχεί προς το επίδομα ασθενείας, ενώ το επίδομα τοκετού αποτελεί αποτίμηση σε χρήμα της παροχής εις είδος (δηλ. της νοσοκομειακής περιθάλψεως για τον τοκετό).
Ο υπολογισμός των εισφορών υπέρ ΙΚΑ γίνεται επί του συνόλου των προβλεπομένων από τον νόμο αποδοχών, πριν δηλαδή την έκπτωση του καταβληθέντος στο μισθωτό επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. Το σύνολο των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) στην περίπτωση που δεν απομένει μισθός – γιατί τα καταβληθέντα επιδόματα κάλυψαν ολοσχερώς την υποχρέωση καταβολής μισθού – είναι υποχρεωμένος να το καταβάλει ο εργοδότης (Εγκύκλιος ΙΚΑ 68/26.06.1992).
Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται και τις μη εργάσιμες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας ο εργοδότης καταβάλλει στην αδειούχο τη διαφορά μεταξύ ημερησίου μισθού αυτής και ημερησίου επιδόματος μητρότητας, αλλά μόνο για τα χρονικά διαστήματα που προβλέπουν τα άρθρα 657 – 658 ΑΚ και όχι για ολόκληρη την περίοδο της άδειας αυτής, δηλ. για έναν μήνα για την ασφαλισμένη που έχει υπηρεσία ένα χρόνο και πάνω.
Η άδεια μητρότητας χορηγείται υποχρεωτικά, ο χρόνος αυτής θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία του μισθωτού και δεν συμψηφίζεται προς τις ημέρες της κανονικής αδείας του Α.Ν. 539/45.
Εφόσον ο χρόνος απουσίας της εργαζομένης λόγω τοκετού και λοχείας θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας, το επίδομα αδείας θα υπολογισθεί επί όλων των ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των μηνών απουσίας λόγω εγκυμοσύνης.
23.6.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.