3 Μαρτίου 2011

Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών

Ελληνική επιχείρηση υποκείμενη στον ΦΠΑ, στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ σε ποιους κωδικούς δηλώνει την λήψη υπηρεσιών από κράτος μέλος της ΕΕ; Η επιχείρηση αυτή έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις υπηρεσίες που έλαβε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό θα δεχτούμε ότι η Ελληνική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο VIES και διαθέτει κοινοτικό ΑΦΜ (αφού σε διαφορετική περίπτωση ο φόρος θα είχε καταβληθεί στη χώρα του παρέχοντος την υπηρεσία) καθώς επίσης και ότι τόπος παροχής της υπηρεσίας θεωρείται η Ελλάδα (δηλαδή ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν εμπίπτει σε κάποια από τις κατονομαζόμενες ως εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα περιπτώσεις του άρθρου 14 του ΦΠΑ). Επί πλέον, η παρέχουσα την υπηρεσία εγκατεστημένη επιχείρηση σε χώρα – μέλος της ΕΕ, έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES και φυσικά διαθέτει κοινοτικό ΑΦΜ (VAT No).
Με βάση τα ανωτέρω πραγματοποιούνται, από την ελληνική επιχείρηση – λήπτη των υπηρεσιών, ταυτόχρονα δύο πράξεις όσον αφορά τον ΦΠΑ:
• Η πρώτη αφορά την υποχρέωση του λήπτη της υπηρεσίας να αποδώσει τον αναλογούντα βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας της χώρας του (δηλαδή της Ελλάδας) φόρο στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι το καθαρό ποσό της συναλλαγής θα καταχωρισθεί στον κωδικό 303 και ο ΦΠΑ που αναλογεί στον κωδικό 333.
• Η δεύτερη αφορά την άσκηση ταυτόχρονα, από τον φορολογούμενο του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου. Αυτή πραγματοποιείται με την καταχώρηση του καθαρού ποσού της συναλλαγής και στον κωδικό 353 και του ΦΠΑ που αναλογεί στον κωδικό 373.
Με την καταχώριση αυτή, γνωστή με τον όρο χρεοπίστωση του ΦΠΑ, το τελικό προς απόδοση ποσό στο δημόσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή είναι μηδενικό.
Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τους γνωστούς κανόνες της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.
3.3.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.