21 Φεβρουαρίου 2011

ΑΕ και ΕΠΕ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα

ΑΕ και ΕΠΕ που το αντικείμενο εργασιών τους είναι υπηρεσίες φορολογιστικές και συμβούλων επιχειρήσεων αντίστοιχα, είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν ΑΠΥ ή ΤΠΥ και επιπλέον πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3190/1955 (Περί ΕΠΕ), « η ΕΠΕ είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής, δεν είναι εμπορική επιχείρηση».Επί πλέον, με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ. αριθ. 251/1986 έγινε δεκτό ότι το εισόδημα της ΕΠΕ θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ πηγή), ακόμη και όταν το αντικείμενο εργασιών της περιλαμβάνεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του Ν 2238/1994. Συνεπώς, οι εταιρείες αυτές εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών όταν παρέχουν υπηρεσίες προς επιτηδευματίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της επιχείρησής τους. Επιπρόσθετα, στο εκδιδόμενο ΤΠΥ δεν παρακρατείται φόρος 20%, καθότι οι οικείες διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 58 εφαρμόζονται μόνο στις αμοιβές των ελευθερίων επαγγελμάτων. Κατά αναλογία με τις ΕΠΕ, τα ανωτέρω, εφαρμόζονται και στις ΑΕ (ΚΝ 2190/1920, άρθρο 1, παράγραφος 2).
Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν, υπό προϋποθέσεις, για τις προσωπικές εταιρείες, ή τα οργανωμένα Λογιστικά Γραφεία (βλέπε ΕγκΥπΟικΟικ 1068319/3-8-2004, ΚΦΕ 2009, σελίδα 1113, Έκδοση Οικονομικής Βιβλιοθήκης).
21.2.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.