8 Φεβρουαρίου 2011

Λογιστικός χειρισμός περαίωσης

Να παραθέσετε παράδειγμα του λογιστικού χειρισμού του καταβληθέντος φόρου της περαίωσης του Ν 3888/2010
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αρχικά επισημαίνουμε ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο από τους επιτηδευματίες που δέχθηκαν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες λογιστικές χρήσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3888/2010 για την περαίωση, δεν αναζητούνται και δεν συμψηφίζονται, πλην της περίπτωσης που εκ των υστέρων, περιέρχονται άλλα στοιχεία σε γνώση των φορολογικών αρχών, τα οποία καταδεικνύουν την ανακρίβεια των δεδομένων της περαίωσης, ή εάν μετά την υπογραφή από τον επιτηδευματία της πράξης αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ νέα στοιχεία (βλ. και άρθρο 68 παρ. 2 του ΚΦΕ). Στην πραγματικότητα όμως, η αληθινή έννοια της μη αναζήτησης και του μη συμψηφισμού των ποσών αυτών, αναφέρεται στο γεγονός ότι θα επιβαρύνουν τη διάθεση των αποτελεσμάτων των εταιρειών (δηλαδή, θα μειώσουν τα προς διανομή κέρδη, προς τους εταίρους - μετόχους), ή σε ατομικές επιχειρήσεις - ελεύθερους επαγγελματίες, τα ποσά αυτά θα επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σε εταιρεία που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, με το δεδομένο ότι τα ποσά που προκύπτουν για την περαίωση θα καταβληθούν από τα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης, θα πρέπει να ακολουθήσει η λογιστική απεικόνισή τους και στη συνέχεια, η εμφάνισή τους στον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Λογιστικοποίηση της υποχρέωσης:

-----------------------------------------------------//-------------------------------------------------

42.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ

42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

42.04.01 Φόρος περαίωσης Ν.3888/2010………………………3.000

54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

54.99 Φόροι – Τέλη προηγ. Χρήσεων

54.99.01 Φόρος εισοδήματος περαιωμένων χρήσεων……………3.000

Περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων του Ν.3888/2010

-----------------------------------------------------//---------------------------------
 
Πληρωμή της προκαταβολής:
----------------------------------------------------//-----------------------------------
 
54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

54.99 Φόροι – Τέλη προηγ. Χρήσεων

54.99.01 Φόρος εισοδήματος περαιωμένων χρήσεων……………500

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.03 Καταθέσεις όψης

38.03.00 Τράπεζα ………………………………………………500

Προκαταβολή κ.λπ.

----------------------------------------------------//---------------------------------------
 
Θα ακολουθήσουν οι καταβολές των δόσεων, μέχρι την εξόφληση του αρχικού ποσού της περαίωσης, το οποίο μετά την αποδοχή του εκκαθαριστικού από τον επιτηδευματία, έχει μετατραπεί σε βεβαιωμένο φόρο.

Η κατάληξη του λογαριασμού 42.04:

Γνωρίζουμε ότι ο φόρος εισοδήματος δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα. τσι, το ποσό του φόρου των ανέλεγκτων χρήσεων, που καταβάλλεται για την περαίωσή τους, θεωρούμενο ως φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων, θα πρέπει να μεταφερθεί στη Διάθεση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Συνεπώς, στο τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έλαβε χώρα η αποδοχή της διαδικασίας της περαίωσης, θα έχουμε:

-----------------------------------------------------//-------------------------------------------------

88.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

88 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

88.06.01 Φόρος περαίωσης Ν.3888/2010

42.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ

42.04 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

42.04.01 Φόρος περαίωσης Ν.3888/2010

Μεταφορά λογαριασμού στη διάθεση

----------------------------------------------------//--------------------------------------------------

Περαιτέρω, οι διαφορές φορολογικού ελέγχου, θα εμφανισθούν στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, μειώνοντας τα κέρδη προς διάθεση, ή αυξάνοντας τις λογιστικές ζημιές (όχι τις φορολογικές) και φυσικά δεν θα επηρεάσουν την φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης για την κλειόμενη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης

(πλέον) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων

(μείον) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

Σύνολο

(μείον) Φόρος εισοδήματος

(μείον) Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι, στο λειτουργικό κόστος

(ίσον) Κέρδη προς διάθεση

 
Στην περίπτωση που είχαμε ζημιές χρήσης, οι διαφορές φορολογικού ελέγχου θα προστίθεντο σε αυτές και θα μεταφέρονταν μεγαλύτερες λογιστικές ζημιές στην επόμενη χρήση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.