3 Φεβρουαρίου 2011

Προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε ΑΕ παραμένει 80%;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ναι. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 111, του ΚΦΕ (Ν.2238/94), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19, παράγραφος 3, του Ν.3697/2008, βεβαιώνεται ποσοστό 80% του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, ως προκαταβολή φόρου. Ισχύς της διάταξης από το οικ. έτος 2009 (χρήση 2008). Το ποσοστό 80% εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ - ΕΠΕ - Συνεταιρισμοί - Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις - Αλλοδαπές Επιχειρήσεις). Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ημεδαπά ή αλλοδαπά), το ποσοστό είναι 55%, ενώ για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών, το ποσοστό είναι 100%.
Σημειώνεται ότι για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ - ΕΕ - Κοινωνίες - Αστικές Εταιρείες - Κοινοπραξίες) και τα φυσικά πρόσωπα (όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση), το ποσοστό είναι 55% (άρθρο 52, παράγραφος 1, του ΚΦΕ)
3.2.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.