28 Ιανουαρίου 2011

Εκπρόθεσμη έκδοση απόδειξης λιανικής πωλήσης

Η έκδοση στοιχείων (Α.Λ.Π.) σε ημερομηνία προγενέστερη της πράξης θεώρησης θεωρείται ως παράβαση, εκπρόθεσμη έκδοση με ανακριβή ημερομηνία ή ως παράβαση περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων. Π.Χ. ημερομηνία θεώρησης 10-01-10 ένα μπλοκ Α.Λ.Π. με αρίθμηση 1-50 ημερομηνία έκδοσης Α.Λ.Π. από 1 έως 15 με ημερομηνία 07-01-10. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Α.Λ.Π. είναι καταχωρημένες ως έσοδα στα βιβλία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης είναι ο χρόνος όπου πραγματοποιείται η παράδοση των εν λόγω αγαθών στον ιδιώτη - αγοραστή. Εφόσον για την διακίνηση του αγαθού έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 13, του ΚΒΣ, η σχετική ΑΛΠ επιτρέπεται να εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω, κατά την άποψή μας, η έκδοση ΑΛΠ με ημερομηνία διαφορετική αυτής της παράδοσης - πώλησης του αγαθού και εφόσον για την συγκεκριμένη συναλλαγή δεν έχει εκδοθεί στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής), ισοδυναμεί με παράλειψη έκδοσης στοιχείου. Η εν λόγω παράβαση επισύρει αυτοτελές πρόστιμο βάσει των διατάξεων της περ. α, της παρ. 8, του άρθρου 5 του Ν.2523/1997. Το ύψος του προστίμου ισούται με 800 για επιχείρηση που τηρεί βιβλία κατηγορίας και 1.200 για επιχείρηση που τηρεί βιβλία κατηγορίας για κάθε στοιχείο. Αναφέρουμε δε ότι το εν λόγω πρόστιμο περιορίζεται στο 1/2 σε διοικητική επίλυση της διαφοράς εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, εάν το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2) εάν καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού (παρ. 6, του άρθρου 9 του Ν 2523/1997).
28.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.