24 Ιανουαρίου 2011

Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ λογιστή

χω λογιστικό γραφείο και θα ήθελα να ρωτήσω με τον καινούριο νόμο που αφορά την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών την στιγμή της παρεχόμενης υπηρεσίας είμαι καλυμμένος αν για πελάτη μου β κατηγορίας κόψω μια απόδειξη συγκεντρωτική για όλη την χρονιά; π.χ. συμφωνώ με πελάτη β κατηγορίας για το 2011 να τον αναλάβω για ποσό 700 ευρώ το χρόνο. Με βάση ότι μπορεί να εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο από την παροχή υπηρεσίας μπορώ να κόψω μια απόδειξη τον Ιανουάριο του 2011 που να λέει "λογιστικές υπηρεσίες έτους 2011" όλο το ποσό ή μπορώ να κόψω μια συγκεντρωτική στο τέλος της χρονιάς η πρέπει να κόβω κάθε μήνα; Πρέπει να το γράψω πιο αναλυτικά στην περιγραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
πως είναι γνωστό από 1/1/2011 οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται βάσει των τροποποιήσεων του ΚΒΣ που επήλθαν με την παρ.22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 να εκδίδουν την Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και όχι με την είσπραξη της αμοιβής τους. Εξαιρείται η περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο  Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπου η απόδειξη εξακολουθεί να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. ταν  η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Ευνόητο είναι πως η απόδειξη παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο χρόνος κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητό το μέρος της αμοιβής είναι θέμα συμφωνίας των μερών. πως φαίνεται και από τα παραδείγματα της διευκρινιστικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1091/2010 εάν μεταξύ του λογιστή και του πελάτη του έχει συμφωνηθεί ότι ο λογιστής αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων και στοιχείων εταιρείας αντί του ποσού των 100 ανά μήνα, θα εκδίδει τη σχετική Α.ΠΥ. τουλάχιστον μέχρι το τέλος κάθε μήνα (δεν αποκλείεται να εκδοθεί και σε προγενέστερο χρόνο, εφόσον η υπηρεσία είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη). Αντίθετα εάν ο λογιστής αναλάβει την τήρηση βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας αντί του ποσού των 300 ανά τρίμηνο, τότε για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από 1.1.2011 (τήρηση βιβλίων και στοιχείων) εκδίδει τη σχετική Α.Π.Υ. τουλάχιστον μέχρι το τέλος κάθε τριμήνου, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή, (δεν αποκλείεται να εκδοθεί και σε προγενέστερο χρόνο, εφόσον η υπηρεσία είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη). Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και διαξιφισμών με τις φορολογικές αρχές είναι σκόπιμο στα συμφωνητικά συνεργασίας των λογιστών με τους πελάτες τους να καθορίζεται επακριβώς ο χρόνος κατά τον οποίο η αμοιβή τους θα καθίσταται απαιτητή και εάν αυτός θα είναι ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος. Εννοείται ότι το εν λόγω συμφωνητικό θα περιληφθεί στην τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι συμβαλλόμενοι στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο συμφωνητικό πρέπει να περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει ο λογιστής στον πελάτη του, και στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. να γίνεται μνεία του συμφωνητικού αυτού. Διαφορετικά η περιγραφή λογιστικές και φοροτεχνικές μπορεί να θεωρηθεί ελλιπής επισείοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου.
Τέλος και με την ευκαιρία του ερωτήματος αυτού και λόγω του ενδιαφέροντος πολλών συναδέλφων για το θέμα αυτό, σας ενημερώνουμε ότι σε προσεχές τεύχος του περιοδικού θα δημοσιευθεί σχετικό αναλυτικό σημείωμα.
24.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.