12 Ιανουαρίου 2011

Καταστροφή εμπορευμάτων με τεκμαρτή απογραφή (10%), σε βιβλία Β

Φαρμακείο με βιβλία β κατηγορίας και τεκμαρτή απογραφή προβαίνει σε καταστροφή ληγμένων φαρμάκων με πρωτόκολλο καταστροφής άξιας 25.000,00 ευρώ. Είναι δυνατόν η απομείωση αυτή να μειώσει τα κέρδη της επιχείρησης δεδομένου του ότι δεν πραγματοποιείται πραγματική  απογραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής, τα τυχόν ελλείμματα (ή πλεονάσματα) που διαπιστώνονται κατά την πραγματική (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων, επηρεάζουν το αποτέλεσμα της χρήσης, χωρίς την διενέργεια λογιστικών εγγραφών, αφού οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται στην αξία του τελικού αποθέματος και στη συνέχεια μεταφέρονται στο κόστος των πωληθέντων. Για παράδειγμα, αν στην απογραφή 31/12 βρέθηκαν 100 τεμάχια του είδους Α (αντί για 110, άρα έχουμε 10 τεμάχια έλλειμμα) και η αποτίμησή τους είναι 10.000 ευρώ (αντί 11.000 ευρώ, αν δεν υπήρχε το έλλειμμα), είναι προφανές ότι η ζημιά των 1.000 ευρώ, θα αποτυπωθεί στο κόστος των πωληθέντων, αφού θα χρησιμοποιηθεί ως τελικό απόθεμα η πραγματική αξία της φυσικής απογραφής, που είναι τα 10.000 ευρώ και συνεπώς, το αποτέλεσμα (αν είναι κέρδος), θα εμφανισθεί μειωμένο κατά το ποσό των 1.000 ευρώ.
Κατά την ίδια ως άνω έννοια, θα επηρεασθεί το αποτέλεσμα, αν η επιχείρηση προχωρήσει σε καταστροφή, για διάφορους λόγους (λήξη ημερομηνίας, απαξίωση, εκτός μόδας κ.λπ.)  μερίδας αποθεμάτων, με σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου.
Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι το αυτό θα το έχουν εκείνες οι επιχειρήσεις που διενεργούν πραγματική (φυσική) απογραφή και επομένως, υπολογίζουν το αποτέλεσμα της χρήσης, κατεξοχήν  με λογιστικό προσδιορισμό και όχι κατά συνθήκη, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατηγορίας και  απαλλάσσονται από την διενέργεια πραγματικής απογραφής (άρθρο 6, παράγραφος 6 του ΚΒΣ), ακολουθώντας την σχετική παραδοχή του σχηματισμού της αξίας των απογραφών (αρχής - λήξης), με την χρήση του 10%, επί των αγορών (περίπτωση γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ).
Κατά την γνώμη μας, στην περίπτωση της μη διενέργειας φυσικών απογραφών (άρα, με χρήση των , κατά παραδοχή, απογραφών), η επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να από τυχόν ελλείμματα ή καταστροφές αποθεμάτων. Αντιθέτως, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τις αξίες των που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αγορών με τον συντελεστή 10%. Τούτο, ενισχύεται και από το γεγονός  ότι ο νομοθέτης δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση της κατηγορίας του ΚΒΣ, να επιλέξει προαιρετικά την διενέργεια πραγματικής απογραφής (με την προϋπόθεση της τριετίας, βλέπε το προτελευταίο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης γ), παρόλο ότι μπορεί αυτή να απαλλάσσεται. Σημειώνουμε δε, ότι δεν υπάρχει θέση της Διοίκησης που να αναφέρεται στην αφαίρεση της αξίας των καταστρεφόμενων αποθεμάτων, ως ζημιάς, είτε από την αξία των αγορών της χρήσης, είτε από το κέρδος της χρήσης.
12.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.