12 Ιανουαρίου 2011

Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων υπεργολάβου δημοσίου έργου

Σύμφωνα με το νόμο οι κατασκευαστές δημόσιων έργων έχουν υποχρέωση να απογράφουν ως "παραγωγή σε εξέλιξη" το μέρος των δημόσιων έργων που δεν έχει πιστοποιηθεί στο τέλος της χρήσης. Αυτό αφορά και τους υπεργολάβους σε έργα δημόσιων ή αυτοί πρέπει να τιμολογήσουν υποχρεωτικά στον ανάδοχο του δημοσίου έργου τις εργασίες που έχουν κάνει μέχρι το τέλος της χρήσης, ασχέτως αν αυτός τιμολογήσει ή όχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 12 του ΚΒΣ όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, η τεχνική επιχείρηση έχει υποχρέωση να τιμολογήσει το μέρος εκείνο του έργου που εκτελέστηκε, εκδίδοντας το σχετικό παραστατικό με ημερομηνία μέσα σε ένα μήνα (1) από την προσωρινή επιμέτρηση και σε κάθε περίπτωση εντός της οικείας φορολογικής περιόδου, που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Συνεπώς, αν η επιμέτρηση πραγματοποιήθηκε λ.χ. στις 5.12.2010, ο κατασκευαστής θα πρέπει να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με ημερομηνία τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2010. Ωστόσο, στην περίπτωση των δημοσίων τεχνικών έργων, ο κατασκευαστής – εργολήπτης εκδίδει το σχετικό παραστατικό μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση του δημοσίου έργου (παρ. 15, του άρθρου 12). Περαιτέρω, σε σχετική απόφαση της Διοίκησης (Πολ. 1082/2010 και Πολ. 1097/2008, ισχύς από 1.1.2008) ορίζεται ότι ο ανωτέρω χρόνος έκδοσης του φορολογικού στοιχείου εφαρμόζεται μόνο για τους εργολήπτες (εργολάβους) των δημοσίων τεχνικών έργων και όχι για τους υπεργολάβους αυτών. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω απόφαση, οι υπεργολάβοι που συμμετέχουν σε δημόσια έργα εκδίδουν τα σχετικά τιμολόγια προς τον εργολάβο του έργου, κατά το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 12 του ΚΒΣ, δηλαδή το αργότερο εντός της οικείας φορολογικής περιόδου. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν μέχρι τη λήξη της χρήσης, έχει πραγματοποιηθεί ή όχι η πιστοποίηση του έργου από το δημόσιο.
Επομένως, η τιμολόγηση από την πλευρά των υπεργολάβων θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου. ταν το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση.  ταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις το τιμολόγιο εκδίδεται ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση (Πολ. 1082/2010).
Σημειώνεται ότι εξαίρεση γενικά αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία η κατασκευή του τεχνικού έργου δεν ενεργείται από τον εργολήπτη-ανάδοχο αλλά από εταιρεία ή κοινοπραξία, στην οποία έχει εισφερθεί το έργο και της οποίας μέλος είναι και ο εργολήπτης - ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή βάσει της Δ17α/01/13/ ΦΝ.430 (ΦΕΚ 267/6.3.2002) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ργων, περί των όρων και διαδικασίας έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και εξουσιοδότηση του Ν 2940/2001, προβλέπεται η έγκριση ή όχι από την προϊστάμενη αρχή της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και εφόσον η έγκριση αυτή δοθεί, ο ανάδοχος υποκαθίσταται από την κοινοπραξία στην κατασκευή του έργου. τσι, σε περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων κ.λπ. από κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρθηκαν τα έργα, μετά από την έγκριση των κοινοπραξιών από τις Δημόσιες Αρχές, θα πρέπει η κοινοπραξία να εκδίδει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ (τιμολόγια κ.λπ.) ευθείας προς την προϊσταμένη Δημόσια Αρχή και όχι προς την ανάδοχο. τσι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου ( ευθείας προς το Δημόσιο) σε αυτή την περίπτωση, θα είναι ο χρόνος πιστοποίησης του έργου από το Δημόσιο (Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 105712/19.5.2003. παρ. 2.4).
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι αναφορικά με τη σύνταξη της απογραφής των τεχνικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή δημοσίων έργων ισχύουν τα οριζόμενα στην Πολ. 1035/2008.
12.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.