3 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση αποδείξεων διανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΤΜ

Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει περίπτωση να κάνω έναρξη λιανικού εμπορίου, αλλά μόνον μέσω διαδικτύου χωρίς ΦΤΜ και χωρίς φορολογικό μηχανισμό, αλλά μόνον με θεωρημένο δελτίο λιανικής πώλησης και δελτίο αποστολής. Εάν υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να το επιτρέψουν αυτό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν 1809/1988 όπως ισχύει  σήμερα, οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, υποχρεούται στη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης. Εναλλακτικά, οι επιτηδευματίες της προηγούμενης περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιούν Η/Υ για την έκδοση διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης (μηχανογραφική έκδοση στοιχείων), αντί τη ΦΤΜ. Στις αποδείξεις αυτές όμως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η λέξη έχει παραμείνει άστοχα, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν 1809/1988. Μάλιστα η σχετική τροποποίηση των ως άνω διατάξεων, επήλθε με το άρθρο 34, του Ν 3522/2006, ο οποίος σύμφωνα με την Πολ. 1024/2007 κατήργησε τις προϊσχύουσες διατάξεις "περί θεώρησης των μηχανογραφικώς εκδιδόμενων αποδείξεων του ρθρου 13 παρ. 1 του ΚΒΣ, δεδομένου ότι έχει πλέον καταστεί ανενεργός μετά τη θέσπιση της υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών της παραγράφου 5 του ίδιου ρθρου για την έκδοση όλων των μηχανογραφικών στοιχείων." Ωστόσο, ότι φαίνεται ο νομοθέτης δεν προέβη και στη διαγραφή ή επαναδιατύπωση της επίμαχης λέξης ή πρότασης.
Σχετικά με την μηχανογραφική έκδοση στοιχείων, λοιπόν, επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που εκδίδονται με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά σήμανση μέσω της χρήσης φορολογικού μηχανισμού (παρ. 5, του άρθρου 1, του Ν 1809/01988 και γγραφο 1059599/471/0015/9.8.2006).
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι η χειρόγραφη έκδοση ΑΛΠ (αποδείξεων λιανικής πώλησης) προβλέπεται μόνο για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών (λ.χ. για τους επιτηδευματίες που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10, του ΚΒΣ, ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ΚΦΕ) ή για ορισμένες περιπτώσεις (π.χ λόγω βλάβης της ΦΤΜ ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του κεντρικού ή κάποιου υποκαταστήματος π.χ. σε μία εμπορική έκθεση κ.λπ.).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, κατά κανόνα, δεν είναι εφικτή η έκδοση αποδείξεων λιανικής για τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δίχως τη χρήση ΦΤΜ ή Η/Υ με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
3.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.