3 Ιανουαρίου 2011

Σύσταση προσωπικής εταιρείας

Ο Α έχει στην κατοχή του (πλήρη κυριότητα) κατάστημα και δουλεύει ως μισθωτός. Ο Β είναι ελευθέριος επαγγελματίας και έχει μια εμπορική ιδέα για δημιουργία εταιρείας με τον Α. Σκέφτονται να δημιουργήσουν μια ΟΕ ή ΕΕ. Δεδομένου ότι ο Α θα συμμετέχει στην ΟΕ εκτός βέβαια από τα κέρδη του, θα πρέπει να δηλώνει και ενοίκιο από τη χρήση του ακινήτου που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία; Μπορεί να γίνει κάποια άλλη συμφωνία κατά τη σύσταση της εταιρείας ως προς τη χρήση ακινήτου; Το ζητούμενο είναι να μην είναι ο Α πιο ωφελημένος (ενοίκιο και κέρδη) από τον Β ο οποίος θα εργαστεί στην εταιρεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την σύσταση προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), υπάρχει η δυνατότητα να συμφωνήσουν οι εταίροι, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διανομή των κερδών, ώστε να επέρχεται ισορροπία, σε σχέση με τις εισφορές τους στο κεφάλαιο αυτής, αλλά και σε ότι αφορά την προσωπική εργασία του καθενός. Για παράδειγμα, μπορεί να συσταθεί μια ΟΕ με εταιρικό κεφάλαιο 10.000 (δεν προβλέπεται κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου για τις προσωπικές εταιρείες), από δύο εταίρους με 50% συμμετοχή έκαστος. Ωστόσο, επειδή ο ένας εξ αυτών θα εργάζεται περισσότερες ώρες, λόγω ενδεχομένως κάποιας ειδικότητας που διαθέτει, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η διανομή των κερδών να μην γίνεται σύμφωνα με τα ποσοστά εισφοράς στο κεφάλαιο (50% - 50%), αλλά με διαφορετικά ποσοστά, έτσι ώστε να έχει καλύτερες απολαβές κερδών ο εταίρος που προσφέρει περισσότερη εργασίας (πχ 60% - 40% ή 70% - 30%). λα τα παραπάνω, συμφωνούνται και αναγράφονται στο καταστατικό, το οποίο για τις προσωπικές εταιρείες, ως γνωστό, είναι ιδιωτικό συμφωνητικό, που επισημοποιείται με την κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
Σημειωτέον, ότι είναι δυνατόν να συμφωνηθούν και διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στις ζημιές της εταιρείας (άρθρα 762 & 763 του ΑΚ). Ωστόσο, είναι άκυρη η συμφωνία, με την οποία κάποιος εταίρος αποκλείεται από τα κέρδη, ή απαλλάσσεται από τις ζημιές (Λεόντεια εταιρεία, άρθρο 764 ΑΚ)
Ως προς το ακίνητο, την πλήρη κυριότητα του οποίου έχει ο ένας εκ των μελλοντικών εταίρων της εταιρείας, σημειώνουμε τα εξής:
  1. Το ακίνητο μπορεί να εκμισθωθεί στην εταιρεία, με υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης και ο εταίρος – ιδιοκτήτης να αποκτά, εξ αιτίας αυτού, εισόδημα από ακίνητα (μισθώματα). Ταυτόχρονα η εταιρεία θα καταχωρίζει στα έξοδά της το ποσό των ενοικίων (άρα θα ωφελείται, φορολογικά).
  2. Η χρήση του ακινήτου παραχωρείται δωρεάν στην εταιρεία, από τον εταίρο, οπότε θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 22, του ΚΦΕ, τεκμαρτό εισόδημα για τον ιδιοκτήτη του, ενώ δεν θα υπάρχει πραγματικό έξοδο για την εταιρεία.
  3. Το ακίνητο εισφέρεται ως κεφάλαιο στην εταιρεία, μεταβιβάζεται δηλαδή από το φυσικό πρόσωπο, στο νομικό. Συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης που ενσωματώνεται στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας και καταβάλλονται τα έξοδα και ο φόρος μεταβίβασης. Η εταιρεία έχει, πλέον, δικό της ακίνητο και απεικονίζεται στις δηλώσεις της η ιδιόχρησή του, ως έξοδο (τεκμαρτό ενοίκιο), αλλά ταυτόχρονα και ως έσοδο (εισόδημα από ακίνητα).
Επιπρόσθετα να σημειώσουμε:
  1. Οι εισφορές των εταίρων είναι δυνατόν να συνίστανται σε εργασία, σε χρήματα ή άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι σε ίσες εισφορές (άρθρο 742, του ΑΚ).
  2. Αν έχουμε την εισφορά της χρήσης του ακινήτου, αντί της κυριότητας, μετά το τέλος της ζωής της εταιρείας, αυτό θα επιστραφεί αυτούσιο στον ιδιοκτήτη του.
  3. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, η αξία αυτή βρίσκεται καταχωρισμένη στον λογαριασμό 16.04 Δικαιώματα χρήσης ενσώματων πάγιων . Ο υπολογισμός αυτής της αξίας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
  4. Οι εταίροι που εισφέρουν την χρήση ακινήτου (ή πράγματος), έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αποτέλεσμα της εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο καταστατικό.
3.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.