29 Δεκεμβρίου 2010

Έκπτωση αποσβέσεων τεχνικού έργου σε ακίνητο τρίτου

Εμπορική εταιρεία ειδών κατεψυγμένης ζύμης.
Στο πλαίσιο μια νέας συνεργασίας, η εταιρεία μας θα αναλάβει να κατασκευάσει ένα ψυκτικό θάλαμο στον χώρο του πελάτη, επιβαρυνόμενη η ίδια το σχετικό κόστος. Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος πελάτης διατηρεί κυλικείο εντός ιδιωτικού μαιευτηρίου της Αθήνας, η διάρκεια της μίσθωσης του κυλικείου είναι 10 έτη.
Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής.
1) αυτήν την δαπάνη θα μπορώ να καταχωρίσω ως πάγιο της εταιρείας (λογαριασμός 11.09 λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων) ή πρέπει να περαστεί ως έξοδο προβολής;
2)Αν καταχωρισθεί ως πάγιο, με ποιον συντελεστή απόσβεσης θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον ο ψυκτικός που αναφέρετε αποτελεί στην ουσία τεχνικό έργο, πρόκειται δηλαδή για κατασκευή μόνιμου χαρακτήρα που ενσωματώνεται με το υπάρχον κτίσμα, τα έξοδα κατασκευής θα πρέπει να καταχωρίζονται αρχικά στον λογαριασμό 15.01 – Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση, με χρήση των ανάλογων τριτοβάθμιων, για να έχετε τις πληροφορίες εξέλιξης του έργου, ανά κατηγορία. Με την ολοκλήρωση του έργου, το συνολικό (σωρευμένο κόστος) θα μεταφερθεί στον λογαριασμό 11.09 – Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων.
Κατά την άποψή μας, η αγορά ή κατασκευή του εν λόγω παγίου, θεωρείται παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης και όχι έξοδο διαφήμισης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάποια αντιπαροχή και δεν αποβλέπει στη γενική προβολή της εταιρείας που αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής. Παράδειγμα τέτοιας αντιπαροχής είναι και ο όρος της αποκλειστικής αγοράς ζύμης  από την συγκεκριμένη εμπορική εταιρεία με τη σύναψη, ενδεχομένως, μιας επιχειρηματικής συμφωνίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, η τυχόν, ως άνω συμφωνία θεωρείται  σκόπιμο να καταρτισθεί και εγγράφως, προκειμένου να αποδεικνύεται ο παραγωγικός χαρακτήρας της σχετικής δαπάνης και να μην υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη φορολογική αναγνώριση αυτής (μέσω των αποσβέσεων), από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Η παραπάνω άποψή μας, βασίζεται και σε παλαιότερη θέση της Διοίκησης για κατασκευές παρόμοιου χαρακτήρα (βλ. Πολ. 1050/2005 και γγραφο 1039635/10411/Β0012/14-11-2003, για κατασκευή υπόγειων δεξαμενών από εταιρεία πετρελαιοειδών σε πρακτορεία διανομής των προϊόντων της), βάσει της οποίας ο υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης του τεχνικού έργου γίνεται με διαίρεση του συνολικού κόστους κατασκευής δια των ετών διάρκειας της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.
Συνεπώς, με την έναρξη χρήσης του συγκεκριμένου παγίου και για όσο διάστημα διαρκεί η σχετική εμπορική σύμβαση, η επιχείρηση που ανέλαβε την σχετική δαπάνη δύναται να διενεργεί αποσβέσεις επί του συνολικού κόστους κατασκευής. Με το έξοδο της ετήσιας απόσβεσης, θα πρέπει να χρεώνεται ο λογ. 66.01.09 – Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων και να πιστώνεται ο λογ. 11.99.09 – αποσβεσμένα τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων.
Ως προς την έκπτωση του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής – αγοράς, επισημαίνουμε ότι βάσει των οριζόμενων στην παρ. 4, του άρθρου 33, του ΦΠΑ, ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται μόνο εκείνα τα κτίσματα ή τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται σε ακίνητα τρίτων (οικόπεδα, κτίσματα) για τα οποία όμως η επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης για τουλάχιστον εννέα έτη. Επομένως, εφόσον η συγκεκριμένη εταιρεία δεν διαθέτει το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου εντός του οποίου κατασκευάζεται το τεχνικό έργο, δεν έχει και το αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, ο αναλογών ΦΠΑ των σχετικών δαπανών θα προσαυξήσει το κόστος κατασκευής και επέκταση την αξία κτήσης του παγίου. Οι αποσβέσεις θα διενεργούνται επί αυτής της αξίας (Πολ. 1005/2005). Είναι προφανές ότι διαφορετική θα ήταν η περίπτωση που η εμπορική εταιρεία ειδών ζύμης εκμεταλλευόταν η ίδια το κυλικείο (π.χ. με την ίδρυση υποκαταστήματος) με αποτέλεσμα να έχει η ίδια το δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση που πρόκειται για αγορά ψυγείου, δηλ. μηχανήματος και όχι για κατασκευή τεχνικού έργου. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της αγοράς ψυγείου, η συγκεκριμένη δαπάνη θα καταχωρισθεί στον λογ. 12.07 – Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η εισφορά της χρήσης του ψυγείου στον πελάτη δωρεάν, αφορά σύμβαση χρησιδανείου (σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση του χρησιδανείου βλ. Πολ. 1056/2007).
29.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.