23 Δεκεμβρίου 2010

Φορολογία εταιρείας παραγωγής οικοδομικών υλικών

Επιχείρηση οικοδομικών υλικών πουλάει πέτρα που βγάζει με δικά της μηχανήματα από δικά της κτήματα χωρίς να έχει αγορές. Μήπως πρέπει να κόβει κάποιο ειδικό στοιχείο; Πως θα φορολογηθεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η επιχείρηση του ερωτήματος ασκεί δραστηριότητα πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή παράγει προϊόντα μετά από εξόρυξη των πρώτων υλών οι οποίες δεν έχουν αξία αγοράς, δεδομένου ότι βρίσκονται στην κατοχή της δωρεάν. τσι το κόστος για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, που είναι τα οικοδομικά υλικά, συντίθεται από τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επεξεργασία της πρώτης ύλης (των πετρών) ώστε να έρθουν στην τελική μορφή του προϊόντος. Ως τέτοιες δαπάνες αναφέρουμε ενδεικτικά την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις αποσβέσεις των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη και κατεργασία των υλικών, τα καύσιμα και λοιπές δαπάνες για την μεταφορά των υλικών στους χώρους αποθήκευσης, την ηλεκτρική ή άλλη ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κατεργασία των υλικών κλπ.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί και η αξία των μενόντων στις αποθήκες ετοίμων προϊόντων, υλικών κλπ. αποθεμάτων κατά την απογραφή λήξης της χρήσης. Για την εξόρυξη, μεταφορά κλπ. των υλικών δεν απαιτείται ή έκδοση κάποιου στοιχείου αξίας, αλλά αρκεί να υπολογιστεί το κόστος λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω δαπανών. Επίσης η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής για διακινήσεις των εν λόγω υλικών από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας (παρ. 1γ, του άρθρου 16, του ΚΒΣ). Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά μεταφέρονται με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ).
Ο τρόπος φορολόγησης δεν διαφέρει από αυτόν που ισχύει για όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, δηλαδή θα πρέπει το κόστος των πωληθέντων προϊόντων, όπως και οι δαπάνες διοίκησης, διάθεσης κλπ. να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα (πωλήσεις) της επιχείρησης ώστε να προκύψει το καθαρό εισόδημα. Το καθαρό εισόδημα θα προσαυξηθεί με τις τυχόν μη αναγνωριζόμενες προς έκπτωση δαπάνες (λογιστικές διαφορές) ώστε να προκύψει το τελικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την διαδικασία της κοστολόγησης των επιχειρήσεων εξόρυξης – επεξεργασίας ορυκτών και λοιπών παρόμοιων υλικών μπορείτε να αντλήσετε από το άρθρο που δημοσιεύεται στο τεύχος Δεκεμβρίου 2010 του περιοδικού, σελ. 1315:  Ι. Κεχρά, Λειτουργία και κοστολόγηση επιχείρησης εξόρυξης .
23.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.