15 Δεκεμβρίου 2010

Πληρωμή για λογαριασμό πελάτη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας του εξωτερικού την μεταφορά ασθενών ασφαλισμένων της, σε γιατρούς της χώρας μας. Ο γιατρός εκδίδει Α.Π.Υ. στον ασφαλισμένο. Η εταιρεία μας πληρώνει τον γιατρό για λογαριασμό της ασφαλιστικής. Για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας στην ασφαλιστική εκδίδουμε Τ.Π.Υ. πλέον ΦΠΑ 23%. Κατόπιν στέλνουμε μαζί με το Τ.Π.Υ. και την Α.Π.Υ. του γιατρού στην ασφαλιστική, η οποία μας καταθέτει έμβασμα συνολικό (αμοιβή μας και αμοιβή γιατρού). Είναι σωστή η διαδικασία από άποψη Κ.Β.Σ. και ΦΠΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά την πληρωμή του ποσού των ΑΠΥ των ιατρών και της είσπραξης στη συνέχεια του ποσού από την ασφαλιστική εταιρεία, δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις εφόσον διενεργείται στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας συνεργασίας με την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία και προβλέπεται πιστεύουμε από το μεταξύ σας ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ οι σχετικές δοσοληψίες παρακολουθούνται σε διακεκριμένο λογαριασμό.
Για βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ θα μπορούσε, κατά την άποψή μας, να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος υπολογαριασμός του 35.02 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι – Λογαριασμοί προς , ο οποίος θα χρεώνεται κατά την καταβολή των ποσών στους γιατρούς και θα πιστώνεται με την απόδοση του ποσού από την ασφαλιστική εταιρεία.
Επίσης σωστή από την άποψη του ΚΒΣ είναι η έκδοση ΤΠΥ από την εταιρεία σας για τις υπηρεσίες που παρέχετε.
σον αφορά το θέμα του ΦΠΑ η άποψή μας είναι ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ (Κ.Ν. 2859/2000) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009 και ισχύει από την 1/1/2010 υπάρχει το ενδεχόμενο, ανάλογα με την ακριβή φύση της, η υπηρεσία που παρέχετε να φορολογείται εκτός Ελλάδος. Με βάση τα δεδομένα που θέτετε υπόψη μας, η υπηρεσία φαίνεται να είναι η εν γένει μεσολάβηση για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της ξένης εταιρείας, γεγονός που ενισχύεται και από την διεκπεραίωση των πληρωμών κλπ. για λογαριασμό της εταιρείας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό και με το δεδομένο ότι στον τομέα αυτόν, πλέον εφαρμόζονται κοινοτικές διατάξεις, η υπηρεσία αυτή φορολογείται, ως προς τον ΦΠΑ, εκτός Ελλάδος διότι:
  1. Η απαλλαγή των ασφαλιστικών εργασιών από τον ΦΠΑ (που ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ), δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό της ξένης ασφαλιστικής εταιρείας ως υποκείμενης στο φόρο για τις ανάγκες του άρθρου 14, όπως ορίζεται στην παρ.1-α του ιδίου άρθρου.
  2. Η υπηρεσία που παρέχετε δεν περιγράφεται στις εξαιρούμενες από τον γενικό κανόνα υπηρεσίες, έστω και αν υλικά εκτελείται εντός Ελλάδος. Η εξαίρεση της παρ.3 του εν λόγω άρθρου καλύπτει την περίπτωση κατά την οποία ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη υποκείμενος στο φόρο, ενώ στην περίπτωσή σας ο λήπτης της υπηρεσίας (η ασφαλιστική εταιρεία) είναι υποκείμενος στο φόρο, σύμφωνα με τα παραπάνω (1).
τσι η άποψή μας είναι ότι η υπηρεσία σας φορολογείται (ως προς τον ΦΠΑ) εκτός Ελλάδος και δεν θα πρέπει να εισπράττετε ΦΠΑ, αλλά να περιλαμβάνετε τα εκδιδόμενα τιμολόγια, στον πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών (VIES). Ο ΦΠΑ θα αποδίδεται στη χώρα του λήπτη, από τον ίδιο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη χώρα αυτή.
Η εκροή αυτή, για την εταιρεία σας, είναι απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει δε, να δηλωθεί σχετική μεταβολή στο Μητρώο της ΔΟΥ, για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών (αν δεν το έχετε κάνει), ενώ πρέπει να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγκατεστημένη σε χώρα της ΕΕ, να πράξει όμοια και να σας δώσει τον δικό της VAT VIES (για τις ανάγκες του ανακεφαλαιωτικού πίνακα).
15.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.