7 Δεκεμβρίου 2010

Αξία τιμολογίου οικοδόμου

Οικοδόμος που τηρεί βιβλία κατηγορίας ΚΒΣ (μη στεγασμένο επάγγελμα όπως είναι ο υπεύθυνος εργολάβος για την τοιχοποιία ή τα επιχρίσματα;) χωρίς ίδια υλικά, στα παραστατικά που οφείλει να εκδώσει -Α.Π.Υ. η Τ.Π.Υ.- θα πρέπει η αμοιβή του επί του παραστατικού να συμφωνεί με το ημερομίσθιο του ΙΚΑ; Στα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρονται τα τετραγωνικά της οικοδομής που αναλαμβάνει; Τι άλλες υποχρεώσεις έχει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε επιτηδευματίας οφείλει στα τηρούμενα βιβλία να καταχωρίζει εκτός βεβαίως των εσόδων του, τις αγορές και τις δαπάνες που πραγματοποιεί για την πραγματοποίηση του σκοπού του.
Εάν ο εν λόγω επιτηδευματίας απασχολεί για την κατασκευή του έργου, εργατοτεχνικό προσωπικό τότε μεταξύ των δαπανών του περιλαμβάνονται ασφαλώς οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των εργατοτεχνιτών αυτών. Κατά συνέπεια οι δαπάνες αυτές μισθοδοσίας πρέπει να καταχωριστούν ως έξοδα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων. Αντίθετα επειδή πολλές φορές οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κλπ. καταβάλλονται ευθείας από τον κύριο του έργου, ο οποίος άλλωστε είναι και εκ του νόμου υπεύθυνος για την καταβολή τους, αυτές δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του εργολάβου και δεν καταχωρίζονται στο βιβλίο του.
Το ποσό της αμοιβής των απασχολούμενων εργατοτεχνιτών στις οικοδομικές εργασίες καθορίζεται από τις εκάστοτε εθνικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. τσι δεν μπορεί η αμοιβή τους να υπολείπεται του ποσού που προβλέπει η σύμβαση αυτή. Εννοείται ότι η καταβολή των αμοιβών αυτών ή τυχόν μεγαλύτερων που καταβάλλονται και καταχωρίζονται στα βιβλία, θα πρέπει να στηρίζεται στην ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων της καταβολής τους (αποδείξεις πληρωμής, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ.). Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης αυτής αποτελεί η καταβολή ή βεβαίωση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, από τον κύριο του έργου, στο ΙΚΑ.
Ως αξία στο εκδιδόμενο με την ολοκλήρωση του έργου φορολογικό στοιχείο λαμβάνεται η αμοιβή η οποία έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον κύριο του έργου και τον οικοδόμο. Εάν για την εκτέλεση του έργου έχει απασχοληθεί προσωπικό (σύμφωνα με τα παραπάνω) ή έχουν πραγματοποιηθεί τυχόν άλλες δαπάνες, είναι φανερό ότι η αξία του τιμολογίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες αυτές πλέον ένα εύλογο ποσοστό κέρδους ή καθαρή αμοιβή του εργολάβου (πλέον τον ΦΠΑ). Εάν δεν έχει απασχοληθεί προσωπικό και δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες, στην αξία θα περιλαμβάνεται μόνο η ως άνω καθαρή αμοιβή η οποία κατά την άποψή μας δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας που προκύπτει βάσει των ημερομισθίων του ΙΚΑ (μείον τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο κύριος του έργου), αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε την υποψία απόκρυψης μέρους της συναλλαγής.
Στο φορολογικό στοιχείο τέλος πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από την φορολογική αρχή της ειλικρίνειας ως προς την αξία, του παραστατικού. Κατά την άποψή μας, στο πλαίσιο αυτής της αναλυτικής περιγραφής, είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων και η αναγραφή των τμ. του έργου. Σε περίπτωση πάντως που η αναλυτική περιγραφή του έργου προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ του κυρίου του έργου και του οικοδόμου και το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που προβλέπεται κάθε φορά, μπορεί στο εκδιδόμενο στοιχείο να γίνεται συνοπτική αναφορά του έργου με μνεία του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
7.12.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.