17 Νοεμβρίου 2010

Τιμολόγια αγοράς από αγρότες

Επιχείρηση με β κατηγορίας βιβλία (οπωροπαντοπωλείο) που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από παραγωγούς εκδίδει κατά την αγορά Τ-ΔΑ και όχι πλέον τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων; Υπολογίζεται χαρτόσημο 3,6%;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την παρ. 21α του άρθρου 19 του Ν.3842/2010 καθιερώθηκε η υποχρέωση (ισχύς από 1/6/2010) του αγοραστή αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος του κώδικα ΦΠΑ, να εκδίδει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (αγοράς), ανεξάρτητα από την έκδοση δελτίου αποστολής από τον παραγωγό. Η έκδοση συνενωμένου ΔΑ- Τ αντί τιμολογίου δεν διαφοροποιεί τον χαρακτήρα του ως προς το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι τιμολόγιο αγοράς, αφού εκδίδεται από τον αγοραστή των προϊόντων. Κατά συνέπεια δεν μεταβάλλεται η υποχρέωση υπολογισμού χαρτοσήμου και όχι ΦΠΑ επί του τιμολογίου αυτού.
 
Περαιτέρω με το με Α.Π. Δ15Β 1095476 ΕΞ 2010/16.07.2010 έγγραφο του Υπ. Οικ. διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση που αγρότης του ειδικού καθεστώτος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. (κατ εφαρμογή της παρ. 2ζ του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.) και εφ όσον ο αγρότης αυτός εκδίδει συνενωμένο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, δεν υφίσταται υποχρέωση και για τον επιτηδευματία - αγοραστή των υπόψη προϊόντων, για την ίδια συναλλαγή (αγορά αγροτικών προϊόντων από τα πρόσωπα αυτά) να εκδώσει συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010.
 
Επισημαίνεται όμως ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα, επιλεκτικά, άλλοτε να εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δελτία αποστολής - τιμολόγια (πώλησης) για τις πωλήσεις των προϊόντων του και άλλοτε να λαμβάνει για τις πωλήσεις των υπόψη προϊόντων δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αγοράς από τον αντισυμβαλλόμενο.
 
Συνεπώς, το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αγοράς, θα εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αγρότης - πωλητής, δεν εκδίδει το συνενωμένο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής.
 
17.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.