8 Νοεμβρίου 2010

Κάλυψη αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης

Φορολογούμενος μόνιμος κάτοικος Ελλάδος έχει στην κατοχή του από το 2001 ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.390 κ.ε. και έτος άδειας κυκλοφορίας το 2001. Δεν εργάζεται ούτε έχει εισόδημα και φιλοξενείται από τους γονείς του. Μπορεί να επικαλεστεί κέρδη που έχει κατά την διάρκεια του έτους από λαχεία, ΚΙΝΟ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ. ποσού 3.000,00 ευρώ (τρείς χιλιάδες ευρώ) για την κάλυψη τεκμηρίου συντήρησης του αυτοκινήτου το έτος 2010;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, περίπτωση γ, του Ν. 2238/94 περί Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3842/2010 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2010 και μετά, ορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ως εξής:
 
α) Για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 3.000 €.
β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών, προστίθενται
300 € ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2000 κ.ε.
γ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
δ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
 
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα κατά ποσοστό, ως εξής:
 
α) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη.
β) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.
 
Συνεπώς, αυτοκίνητο 1.390 κ.ε. και έτος άδειας κυκλοφορίας το 2001, έχει ετήσια αντικειμενική δαπάνη:
 
3.000 ευρώ
+  600 ευρώ
- 1.080 ευρώ
= 2.520 ευρώ
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3842/2010 ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά με τα οποία καλύπτεται η πιο πάνω δαπάνη.
 
Τα κέρδη που προέρχονται από Λαχεία, Προπό, Λόττο, Τζόκερ και από παρόμοια παιχνίδια μπορεί να τα επικαλεστεί ο φορολογούμενος για την κάλυψη τεκμηρίων. Λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά αφού προηγούμενα αφαιρεθεί ο φόρος.
 
Για να τα κάνει δεκτά αυτά τα ποσά η φορολογική αρχή πρέπει να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έδωσε τα χρήματα στον φορολογούμενο που τα κέρδισε.
 
Τα κέρδη από το Καζίνο δεν λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων.
 
Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο του ερωτήματος, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
 
1.Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 61, του ΚΦΕ, εξαιρείται από την υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, το φυσικό πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά εισόδημα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 (δηλαδή, αυτού που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, ως άνω), μέχρι 6.000 ευρώ.
 
2.Περαιτέρω, σύμφωνα με την (α) περίπτωση του 8ου εδαφίου, της ίδιας παραγράφου, του άρθρου 61, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο κατά τις διατάξεις του παρόντος, είναι και:
 
οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή ημιφορτηγού, εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό, ή αυτοκινήτου μικτής χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή αεροσκάφους, κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή σκαφών αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, καθώς και όσοι έχουν στη διάθεση τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοιου είδους μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό του είτε στα μέλη που τους βαρύνουν είτε σε εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή είναι πρόεδροι ή διοικητές.
 
3. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 9, του ΚΦΕ (όπως, τροποποιήθηκε με τον Ν.3842/2010), όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι 6.000 ευρώ, δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών, για την θεμελίωση και το του αφορολόγητου ποσού.
 
Από τα ανωτέρω, κατά την άποψή μας, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος του ερωτήματος και κάτοχος του ΙΧΕ αυτοκινήτου, με μοναδικό εισόδημα την αντικειμενική δαπάνη αυτού (τεκμήριο), που όμως, είναι μικρότερη των 6.000 ευρώ, δεν θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα των 2.520 ευρώ (που υπολογίσθηκε ανωτέρω), δεν χρειάζεται να συνυποβάλει αποδείξεις για την θεμελίωση του αφορολόγητου και ούτε θα του ζητηθεί να καλύψει το τεκμαρτό αυτό εισόδημα, αφού εμπίπτει στο αφορολόγητο.
 
8.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.