8 Νοεμβρίου 2010

Φορολόγηση διανεμομένων κερδών ΕΠΕ

Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη που διανέμει η ΕΠΕ βάσει του νέου φορολογικού νόμου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, του Ν 3842/2010, τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ΕΠΕ και οι Συνεταιρισμοί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή νομικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή, φορολογούνται με συντελεστή 40%. Αντίθετα, τα κέρδη που δεν διανέμονται στους εταίρους (μη διανεμόμενα), φορολογούνται με συντελεστή 24%, ο οποίος σταδιακά μειώνεται και φθάνει το 20% για τα κέρδη που προκύπτουν τη χρήση 1/1-31/12/2014. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι βάσει των σχετικών διατάξεων, ο φόρος που επιβάλλεται τόσο στα διανεμόμενα, όσο και μη διανεμόμενα κέρδη, αφορά φόρο του ίδιου νομικού προσώπου (της ΕΠΕ ή της ΑΕ), και όχι του εταίρου ή του μετόχου (άρθρο 109 του ΚΦΕ). Ωστόσο ο νόμος, για τον φόρο που υπολογίστηκε με συντελεστή 40%, προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης από την Εταιρεία προς τον εταίρο φυσικό πρόσωπο, με τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ δικαιούχου, ποσό, ημερομηνία έγκρισης και καταβολής κ.λπ.), ώστε να χρησιμοποιηθεί στην φορολογική του δήλωση.
 
Με το δεδομένο ότι το εισόδημα αυτό θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, συναθροιζόμενο με τα λοιπά εισοδήματα του υπόχρεου, από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει ο ως άνω φόρος που υπολογίστηκε με 40% (άρθρο 109 ΚΦΕ). Είναι προφανές, ότι η ανωτέρω δυνατότητα συμψηφισμού του φόρου δημιουργεί σύγχυση ως προς το πρόσωπο του υποκείμενου στον φόρο επί των διανεμηθέντων κερδών (υποκείμενος είναι τελικά η εταιρεία ή ο εταίρος;). Στο πνεύμα αυτό δημοσιεύτηκε και το άρθρο με τίτλο: Μερικοί προβληματισμοί επί των νέων διατάξεων για την φορολογία των διανεμόμενων από τον Γ. Ν. Κεραμέα, στο τεύχος του Ιουνίου του περιοδικού , το οποίο σας προτείνουμε να διαβάσετε.
 
Επίσης, είναι προφανές ότι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού διανεμομένων (και μη) κερδών (βάσει των οποίων θα προκύπτει ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας), αφού και για τον υπολογισμό τους χρειάζεται να είναι γνωστό, εκ των προτέρων, το ποσό του φόρου εισοδήματος
 
(Κέρδη προ φόρων - Φόρος εισοδήματος - λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος = Κέρδη προς διανομή).
 
Τέλος, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι εξαιτίας του προβλήματος που διαπιστώνεται παραπάνω, αλλά και γενικότερα, της αύξησης του συντελεστή φορολόγησης στο διανεμόμενα κέρδη των κεφαλαιουχικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (δεδομένου ότι οι γειτονικές προς την Ελλάδα χώρες, όπως πχ η Βουλγαρία και η Κύπρος, έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκά καθεστώτα φορολογίας), θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανή η αλλαγή ορισμένων διατάξεων μέχρι το τέλος του έτους.
 
8.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.