4 Νοεμβρίου 2010

Λογιστικός χειρισμός σε βιβλία Β

ταν επιχείρηση αγοράζει την εμπορική επωνυμία με το σύστημα του (Franchising), ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός της δαπάνης αγοράς σε βιβλία κατηγορίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο θεσμός της δικαιόχρησης (Franchising)  βασίζεται σε μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί η μία την επωνυμία, την τεχνογνωσία και τις μεθόδους επικοινωνίας και διαφήμισης της άλλης, η οποία έχει αναδειχθεί σε  επιτυχημένη και (κατά κανόνα) μεγάλη επώνυμη επιχείρηση, με σκοπό η πρώτη επιχείρηση να συσταθεί και να δημιουργήσει στους πελάτες της την εντύπωση ότι λειτουργεί ως υποκατάστημα της δεύτερης (επώνυμης) επιχείρησης με την οποία .
Κατά κανόνα, το Franchising παρουσιάζει τρία χαρακτηριστικά:
Α. Ο κατέχων την επωνυμία ή το σήμα, μαζί με την οργανωτική δομή μιας επιχειρηματικής δράσης  (Δικαιοπάροχος = Franchiser), τα εκχωρεί στους εν δυνάμει χρήστες (Δικαιοδόχος = Franchisee), έναντι κάποιας αμοιβής.
Β. Ο χρήστης του δικαιώματος υποχρεούται να πληρώνει κάποιο τίμημα για να μπορεί να είναι μέρος του συστήματος. Συνήθως, υπάρχει ένα αρχικό τίμημα, κατά την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού που επενδύουν οι χρήστες, για την εν συνεχεία συμμετοχή του στο Franchising.
Γ.Ο εκχωρών το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας ή του σήματος, εφοδιάζει τους χρήστες με ένα σύστημα μάρκετινγκ και λειτουργίας για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η λειτουργία του Franchising ως προς το λογιστικό – φορολογικό ζήτημα, υλοποιείται με δύο παραλλαγές:
1.Υπογραφή σύμβασης και πώληση του δικαιώματος χρήσης από τον δικαιοπάροχο προς τον δικαιοδόχο.
Ενδέχεται η σύμβαση αυτή να ανανεώνεται έτος, ή σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Τα στοιχεία των συμβαλλομένων και της υπογραφείσας σύμβασης, περιλαμβάνονται στην κατάσταση συμφωνητικών που υποβάλλεται στην ΔΟΥ κάθε υπόχρεου, ανά ημερολογιακό τρίμηνο (βάσει της 1065606/7222/ΔΕ-/18.7.2000 Α.Υ.Ο., σε εφαρμογή του άρθρου 18, παράγραφος 16, του Ν.1882/1990). Το συμφωνηθέν ποσό, που υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιοδόχος ως αντάλλαγμα της χρήσης των δικαιωμάτων που κατέχει ο δικαιοπάροχος, συνιστά για αυτόν επένδυση, η οποία λογιστικά  εντάσσεται στην ομάδα των ασώματων ακινητοποιήσεων. Συνεπώς, σε βιβλία κατηγορίας, αφού κατά την ως άνω έννοια η αμοιβή για την δικαιόχρηση χαρακτηρίζεται ως δαπάνη πολυετούς απόσβεσης, θα καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου και θα διενεργείται επί του ποσού αυτού κανονική απόσβεση.  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 4, περίπτωση β, του Ν. 2859/2000 (Κ.ΦΠΑ) η αντιπαροχή αυτή συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της φορολογητέας αξίας για τον ΦΠΑ. ρα ο δικαιοπάροχος θα εκδώσει ΤΠΥ με μνεία της σύμβασης δικαιόχρησης και θα υπολογισθεί κανονικά ο ΦΠΑ, ο οποίος για τον δικαιοδόχο είναι ΦΠΑ δαπανών με δικαίωμα έκπτωσης και θα αφαιρεθεί από τον ΦΠΑ εκροών. Ωστόσο, θα υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του ως άνω άρθρου, σε περίπτωση αλλαγής του δικαιώματος έκπτωσης.
2. Τμηματική καταβολή μισθώματος για την χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκμετάλλευση των στοιχείων του Franchising.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπολογίζεται μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα καταχωρίζεται στα βιβλία ως δαπάνη με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και σαφώς θα εκπίπτει, ως έξοδο, από τα έσοδα του δικαιοδόχου.
Συνεπώς, με τον πρώτο τρόπο λειτουργίας, το Franchising χαρακτηρίζεται επένδυση και ως εκ τούτου η δαπάνη συγκεντρώνει τα στοιχεία της πολυετούς απόσβεσης (εντός πενταετίας, ισόποσα, άρθρο 31 του ΚΦΕ), ενώ με τον δεύτερο τρόπο, έχουμε την καταχώριση τμηματικού εξόδου στα βιβλία, όπως με άλλα έξοδα με παρόμοια χαρακτηριστικά.
4.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.