26 Οκτωβρίου 2010

Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής

Πτυχιούχος πιάνο του ωδείου Αθηνών έχει κάνει έναρξη εργασιών για εκμάθηση πιάνο σε παιδιά με κωδικό δραστηριότητας υπηρεσίες καθηγητή μουσικής. Τηρεί μητρώο μαθητών και ως εκ τούτου εκδίδει αθεώρητες Α.Π.Υ. σον άφορα το ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάγεται η δραστηριότητας της στο ΦΠΑ ή δικαιούται απαλλαγής λόγω του ότι προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις περ. ιβ και ιγ της παρ.1, του άρθρου 22 του Κ.Ν.2859/2000 απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια και η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων .
Σύμφωνα με την αρχική ερμηνευτική εγκύκλιο 10/1987, για τον ΦΠΑ, αλλά και  τις κατά καιρούς διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Διοίκηση, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εκμάθησης  εξειδικευμένων γνώσεων ή εμπειριών ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ. οι σχολές οδηγών, σχολές αδυνατίσματος, σχολές ερασιτεχνών ζωγράφων και φωτογράφων, οι σχολές ιππασίας, κολύμβησης, σκι, γουιν-σέρφινγκ κ.λπ.
Ειδικά για τις μουσικές σχολές έχει γίνει δεκτή η απαλλαγή από τον ΦΠΑ μόνο τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/15.1.66 τ. ) και λειτουργούν με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται ωδεία, μουσικές σχολές και τα παραρτήματα τους, καθώς και οι σχολές βυζαντινής μουσικής (εγκ.10/1987). Επίσης με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1282/1992 επαναδιατυπώνεται η θέση, ότι ως προϋπόθεση χορήγησης της απαλλαγής είναι, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης να  παρέχονται από πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.
Παρόλο που δεν προκύπτει με σαφήνεια από το ερώτημά σας, ωστόσο δεν φαίνεται με βάση τα δεδομένα που παραθέτετε, ότι ο επαγγελματίας της περίπτωσης σας εμπίπτει στις ειδικές αυτές περιπτώσεις απαλλαγής.
20.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.