19 Οκτωβρίου 2010

Αύξηση κεφαλαίου ΟΕ

Η επιχείρηση μου έχει ενταχτεί στο ΕΣΠΑ και πρέπει να κάνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου όσο είναι και η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, περίπου 33.000.
Το σημερινό κεφάλαιο είναι 3.000 και τα ποσοστά των εταίρων 50%, 45% και 5%.
ρα η αύξηση θα είναι κατά 30.000 και πρέπει να καλυφτεί σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά.
Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ισχύει ακόμα, όπως και το Ταμείο Νομικών;
Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα τροποποίησης καταστατικού;
Πρέπει να επισυνάψω ισολογισμό κατά την θεώρηση του καταστατικού από την Δ.Ο.Υ.(βιβλία β κατηγορίας);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας οφείλεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ποσού της αύξησης, όπως προβλέπεται από την παρ. α, του άρθρου 18 του Ν.1676/1986. Ο φόρος πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του τροποποιημένου καταστατικού.
Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου υπόκειται στην καταβολή δικαιώματος υπέρ του Ταμείου Νομικών  σύμφωνα με τη διάταξη του υπεδ. ββ του εδαφ. της παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 4114/1960 και τροποποίηση με το αρθρ. 25 Ν.1759/88,  όπως αυτή ισχύει σήμερα (Κοινωνικοί Πόροι: αριθμός 1, άρθρο 150, Ν.3655/2008), ίσο με ποσοστό  0,5% επί του ποσού της αύξησης. Επίσης, αν η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα, θα υπολογισθεί επί ίδιου ποσού, δικαίωμα 1%, υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (Κλάδος Ασθένειας, Κοινωνικοί Πόροι: αριθμός 21, άρθρο 150, Ν.3655/2008).
Για την θεώρηση του τροποποιημένου καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρκεί η υποβολή αυτού, συνοδευόμενου από το έντυπο της δήλωσης για την καταβολή του Φ.Σ.Κ. συμπληρωμένου.
Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Ε. δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά μπορεί αυτό να είναι και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλους τους εταίρους. Μετά την καταβολή του Φ.Σ.Κ. και τη θεώρηση του καταστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα ακολουθήσει η θεώρηση αυτού από το οικείο επιμελητήριο, η καταβολή του δικαιώματος 0,5% στο Ταμείο Νομικών (και ενδεχομένως στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών) και η υποβολή του καταστατικού στο αρμόδιο πρωτοδικείο.
Κατά την αύξηση του Κεφαλαίου, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ισολογισμού, εκτός αν ζητηθεί, λόγω της κατηγορίας, περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, εξ αιτίας της ένταξής της στο ΕΣΠΑ.
Σχετικά με το υπόδειγμα που μας ζητάτε σας παραθέτουμε υπόδειγμα από το βιβλίο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αν. Καθ. ΔΠΘ, Δικηγόρος, κδοση 2005, σελ. 608, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το οποίο όμως θα πρέπει να προσαρμόσετε στα δεδομένα της δικής σας εταιρείας.
Νο 10. Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου
Στην Αθήνα σήμερα την .......... μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) .................... του .........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αριθ. .........., 2) .......... .................... του .........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου .................... Αττικής, οδός .................... αριθ. .......... και 3) .......... .................... του .........., επαγγέλματος ...................., και κατοίκου .................... Αττικής, οδός .................... αριθ. .......... συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:
1. Οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού - εταιρικού, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό .........., συνέστησαν ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία .................... και ΣΙΑ Ο.Ε. και με τον διακριτικό τίτλο ...................., με έδρα την Αθήνα και επί της οδού .................... αριθ. ..........
Σκοπός της εταιρίας είναι η αντιπροσωπεία ξένων και ελληνικών οίκων για πάσης φύσεως μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών, η εισαγωγή και εμπορία τέτοιων μηχανημάτων και η ίδρυση συνεργείου συντηρήσεως και επισκευής τους καθώς και κάθε συναφής εργασία, την οποία από κοινού θα αποφασίσουν οι εταίροι, με κεφάλαιο ευρώ ...., με χρόνο διάρκειας της εταιρίας πέντε (5) έτη και με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά 2/3 ο .......... .................... και 1/3 ο .......... .................... και υπό τους στο άνω συμφωνητικό διαλαμβανομένους λοιπούς όρους και συμφωνίες.
2. Εν συνεχεία δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού υπό τον τίτλο Μεταβίβασις Εταιρικών Μεριδίων και Τροποποίησις , το οποίο νομοτύπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., τροποποιήθηκε το άνω αναφερόμενο από .......... ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα εξής:
Με κοινή συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων ο .......... .................... εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε το 1/3 εκ των ανηκόντων σε αυτόν 2/3 των εταιρικών μεριδίων επί της ως άνω εταιρίας και όλα τα στο μερίδιο αυτού ανήκοντα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στον .......... ...................., αντί συνολικού τιμήματος ευρώ .................. ......................................., τα οποία έλαβα τοις μετρητοίς παρά του εκδοχέως.
Κατόπιν της γενομένης κατά τα άνω εκχωρήσεως του 1/3 της εταιρικής μερίδας του .......... .................... προς τον .......... ...................., η εταιρία απέκτησε ένα ακόμη εταίρο και απαρτίζεται από τους στην αρχή του παρόντος συμβαλλομένους, υπό τους αυτούς ακριβώς όρους, οι οποίοι διέπουν την άνω εταιρία και συμφωνήθηκαν δυνάμει του από .......... εταιρικού, με τις εξής τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων.
Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε και η επωνυμία της εταιρίας είναι .................... και ΣΙΑ Ο.Ε..
Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:
Οι εδώ συμβαλλόμενοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου τούτων στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως της εταιρίας, ήτοι κατά ποσοστό 1/3 ο .......... ...................., 1/3 ο .......... .................... και 1/3 ο .......... .....................
Κατά την ίδια αναλογία θα μετέχουν αυτοί στην εταιρική περιουσία και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, μετά την οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας και επί πάντων των στοιχείων του ενεργητικού.
Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:
Διαχειριστές και Ταμίες της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και αναφορές αυτής με οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τραπεζών του Δημοσίου, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή ιδιωτικού, ορίζονται οι .......... ...................., .......... .................... και .......... ...................., οι οποίοι ενεργούντες ιδία έκαστος, δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία, δυναμένων, όμως, προσκαίρως να εκπροσωπηθούν και με πληρεξούσιο.
3. Στη συνέχεια δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού με τον τίτλο Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού Ο.Ε., το οποίο νομοτύπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό .........., τροποποιήθηκε το ανωτέρω από .......... ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας ως προς τα εξής:
Με κοινή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων εταίρων αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας από το ποσό των .................... ευρώ στο ποσό των .................... ευρώ, ήτοι αποφασίστηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά .................... ευρώ.
Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του από .......... εταιρικού και ισχύει πλέον ως εξής:
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ................................... (....................), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί κατά τα ως άνω εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας παρά των συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος, κατέβαλε ποσό ευρώ .................... (3 x ....................).
4. Δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιητικού του καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., προέβησαν σε τροποποίηση και αύξηση εισέτι του εταιρικού κεφαλαίου από .................... στο ποσό των .................... ευρώ, ήτοι αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο κατά .................... ευρώ, το οποίο κατέβαλαν μετρητοίς και ισομοιρίαν, δηλαδή κάθε εταίρος κατέβαλε το ποσό των ευρώ .................... Κατόπιν τούτου, το άρθρο 5 του από .......... εταιρικού τροποποιείται και ισχύει ως εξής:
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των .................... (....................) ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας παρά των συμβαλλομένων και ειδικότερα ο κάθε εταίρος κατέβαλε ποσό .................... (....................) .
Επίσης, συμφώνησαν ότι σκοπός της εταιρίας, πέραν των αναγραφομένων στο από .......... συμφωνητικό, είναι και η αγορά - ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η πώληση τούτων. Επίσης, από κοινού συμφωνήθηκε ότι για την αγορά - ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και για την πώληση τούτων, διαχειριστές ορίζονται και οι τρεις εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος ενεργούντες.
Κατόπιν τούτων, στο άρθρο 2 του από .......... εταιρικού προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η αγορά ανοικοδόμηση - εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η πώληση .
Επίσης στο άρθρο 7 του από .......... εταιρικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από ……. ιδιωτικό συμφωνητικό, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι αυτοί ως άνω διαχειριστές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και για την αγορά και πώληση ακινήτων ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας .
5. Στη συνέχεια, δυνάμει του από .......... ιδιωτικού συμφωνητικού, τροποποιητικού του καταστατικού ομόρρυθμης εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό .........., προέβησαν στην αλλαγή της έδρας της εταιρίας, από την αρχική επί της οδού .................... αριθ. .......... στην οδό .................... αριθ. .......... στο Δήμο .................... και όρισαν ακόμα, ότι απαγορεύεται οιονδήποτε τρόπο η λύση της εταιρίας ή η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε άλλους.
6. δη με το παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας από το ποσό των ευρώ ...................., στο ποσό των ευρώ ...................., ήτοι αποφασίζουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν .................... ευρώ, το οποίο προέρχεται από κεφαλοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/92  έτους 1996.
Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 5 του .......... εταιρικού και ισχύει πλέον ως εξής:
ρθρο 5: Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ................ (..............), το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρίας από τους .
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι όροι οι διαλαμβανόμενοι στο αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρίας και ως έχουν κατά καιρούς τροποποιηθεί.
Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από όλους τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί.
ΟΙ

19.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.