11 Οκτωβρίου 2010

Διακοπή εργασιών ατομικής με ακίνητο

Ατομική επιχείρηση με έναρξη το 2004 αγοράζει οικόπεδο και ανεγείρει ιδιόκτητο ακίνητο για ίδια χρήση το 2007. Tο 2010 κάνει διακοπή εργασιών και πρόκειται μέχρι το τέλος του έτους να πωλήσει οικόπεδο και ακίνητο.
α) Τι διαδικασία ακολουθείται με την αναπόσβεστη αξία του κτιρίου;
β) Το αποτέλεσμα από την πώληση ακινήτου (που θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη) πως θα δηλωθεί στη δήλωση του 2011;
γ) Εκκρεμεί επιχειρηματικό δάνειο επαγγελματικής στέγης που θα καλύψει ο αγοραστής προκειμένου να προβεί στην αγοραπωλησία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η θέση μας είναι ότι η ακίνητη περιουσία ενός ατομικού επιχειρηματία θα πρέπει να καταχωρίζεται στα βιβλία του μόνο στην περίπτωση  που τα εν λόγω ακίνητα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη επαγγελματικών αναγκών. Για παράδειγμα, ατομικός επιχειρηματίας με αντικείμενο την εμπορία υγρών καυσίμων (πρατήριο) λιανικώς, κατασκευάζει σε οικόπεδό του, τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου (δεξαμενές, κτίσμα, πλυντήριο αυτοκινήτων κ.λπ.), το ακίνητο αυτό θα καταχωρισθεί στα βιβλία του ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς.
Εν συνεχεία, αν ο ατομικός επιχειρηματίας επιλέξει να διακόψει τις εργασίες του πριν της έλευση της πενταετίας από την ολοκλήρωση της κατασκευής (διότι π.χ. αποφάσισε να εκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτο), θα πρέπει να γίνει διακανονισμός του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής του κτιρίου, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρος επιτηδευματίας άσκησε το σχετικό δικαίωμα έκπτωσής του, σε κατασκευές μετά την 1/1/2006 (άρθρο 33 του ΦΠΑ). Ο ανωτέρω διακανονισμός και η ενδεχόμενη καταβολή του ΦΠΑ των εξόδων ανέγερσης στο δημόσιο, γίνεται με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ (του οικ. έτους της διακοπής), η οποία μπορεί χρονικά να έπεται της σχετικής δήλωσης παύσης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής, η πώληση του ακινήτου που αναφέρεται μπορεί να λάβει χώρα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ήτοι την σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης. Επίσης, το γεγονός ότι το ακίνητο αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης, όπως επίσης (ενδεχομένως) και το επαγγελματικό δάνειο που έχει ληφθεί για την κατασκευή του (περ. δ, παρ. 4, του άρθρου 6 του ΚΒΣ), δεν δημιουργεί εμπόδιο σε ενδεχόμενη πώλησή του, άλλα και οποιοδήποτε άλλη λογιστική ή φορολογική υποχρέωση, πέραν αυτών που επιτάσσει η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου της μεταβίβασης (αποδεικτικά των πληρωμών του φόρου μεταβίβασης ή ΦΠΑ, κατά περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομισθούν στον συμβολαιογράφο κ.λπ.).
σον αφορά το θέμα των αποσβέσεων σας αναφέρουμε ότι η επιχείρηση θα διενεργήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (ΠΔ 299/2003) μέχρι τη στιγμή της διακοπής. Η  αναπόσβεστη αξία του ακινήτου δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο στην φορολογία εισοδήματος, καθότι με τη διακοπή της επιχείρησης το εν λόγω πάγιο παύει πλέον να χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς. Εναλλακτικά, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά της αναπόσβεστης αξίας στα έξοδα του βιβλίου (διενέργεια πλήρους απόσβεσης) και στη συνέχεια την αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος. Η αναμόρφωση αυτή θα λάβει χώρα στον πίν. η  του εντύπου Ε3 (υποθέτουμε ότι η επιχείρηση τηρεί βιβλία κατηγορίας του ΚΒΣ).
Σημειώνεται δε, ότι η πώληση του ακινήτου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη συμπλήρωση των εντύπων Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα ) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων ) του σχετικού οικ. έτους. Τέλος, στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 (κωδ. 781-782), ο πωλητής θα πρέπει να συμπληρώσει το ποσό που έλαβε από την μεταβίβαση προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τυχόν τεκμηρίου.
11.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.