5 Οκτωβρίου 2010

Τεκμήριο απόκτησης εταιρικών μεριδίων

Το ελάχιστο πόσο μεταβίβασης που υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ, θεωρείται έσοδο για τον πωλητή και σε ποιον κωδ. συμπληρώνεται στο Ε1; Για τον αγοραστή του μεριδίου αποτελεί τεκμήριο; Θα  υποβληθεί το έντυπο υπεράξιας στην ΔΟΥ και θα γίνει τροποποίηση του καταστατικού στο οποίο θα δηλωθεί η αποχώρηση του ενός εταίρου, λόγω συνταξιοδότησης και η παραχώρηση του μεριδίου του, στον ανιψιό και προσκόμιση του καταστατικού στο επιμελητήριο, στο πρωτοδικείο και στη ΔΟΥ; Χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ποσό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, προορίζεται αποκλειστικά για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης. Συνεπώς, η πραγματική αξία μεταβίβασης των μεριδίων της ΟΕ είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο συναλλασσομένων (αγοραστή – πωλητή) και μπορεί να διαφέρει από την ανωτέρω ελάχιστη αξία. Τονίζεται, επίσης, ότι η πραγματική αξία μεταβίβασης, καθώς και το τυχόν πραγματικό κέρδος από την συναλλαγή, θα πρέπει να αναγράφονται στο σχετικό συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ, μαζί με την οικεία δήλωση του φόρου μεταβίβασης (παρ. 1, του άρθρου 13 του ΚΦΕ). Επί πλέον, επισημαίνεται ότι αν από το παραπάνω συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 (και τις σχετικές εγκυκλίους της Διοίκησης), ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που συμφωνήθηκε.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα ποσά που διατίθενται για αγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή για εισφορά στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή συνιστώμενων εταιρειών, δεν αποτελούν τεκμήριο (ισχύς από 1.1.2003, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 4, του Ν 3091/2002). Επομένως, το χρηματικό ποσό που παρέχεται για αγορά μεριδίων ΟΕ δεν αποτελεί τεκμήριο δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και δεν συμπληρώνεται στον πιν. 5, του εντύπου Ε1, του προσώπου που αποκτά τα μερίδια. Ωστόσο, από την πλευρά του μεταβιβάζοντος, το ποσό που εισπράττεται από την πώληση εταιρικών μεριδίων θα περιληφθεί στον κωδ. 659-660, του πιν. 6 της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη  (τυχόν) τεκμαρτής δαπάνης.
Τέλος, πέραν των όσων αναφέρετε σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης του μεριδίου της ΟΕ, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής των υπευθύνων της επιχείρησης στο ΙΚΑ (εφόσον βέβαια η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό, βλ. Εγκ. ΙΚΑ 54/2004), καθώς και στην υποχρέωση συμπλήρωσης δήλωσης Σχέσεων (έντυπο Μ7) στην αρμόδια ΔΥΟ φορολογίας της εταιρείας (παρ. 1β, του άρθρου 36, του ΦΠΑ). Με το ίδιο έντυπο (Μ7) θα δηλωθεί η διακοπή της σχέσης του προηγούμενου εταίρου και η έναρξη του νέου. λες οι ανωτέρω δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής – μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου.
5.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.