28 Σεπτεμβρίου 2010

Εισφορά υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)

Πώς γίνεται η εγγραφή της ειδικής εισφοράς του ΕΛΟΓΑΚ σε τρίτης κατηγορίας βιβλία; ( αρ 12 παρ 3 του ΚΒΣ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ΕΛΟΓΑΚ ιδρύθηκε με τον Νόμο 2127/93 ως ΕΛΟΓ (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος) και στη συνέχεια μετατράπηκε με τον Ν. 3698/2008 σε ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος). Είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  Εποπτεύεται δε, από τον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αρμοδιότητες και το αντικείμενο του Οργανισμού αυτού είναι:
  1. Η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.
  2. Ο έλεγχος της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Ελληνική, αλλά και την Κοινοτική Νομοθεσία.
  3. Ο έλεγχος των ισοζυγίων όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώτης ύλης.
  4. Η τήρηση και ο έλεγχος των ισοζυγίων όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων.
  5. Η παροχή συμβουλών και οδηγιών στους κτηνοτρόφους για καλύτερη διαχείριση των μονάδων τους και καλύτερη παραγωγή γάλακτος.
  6. Ο συντονισμός και η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και Διαφήμισης στον τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
  7. Η διενέργεια έρευνας στον τομέα του γάλακτος για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλων ενδιαφερομένων.
  8. Η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η χρηματοδότηση του ΕΛΟΓΑΚ δεν γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδά του προέρχονται από την ειδική 0,75% στο εγχώριο γάλα, 0,5% στο εισαγόμενο γάλα, καθώς  και από την εισφορά 0,2% στο εγχώριο και εισαγόμενο κρέας. Να σημειώσουμε ότι ο Οργανισμός έχει πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.  Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν έξι εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας).
Ο ΕΛΟΓΑΚ , όταν εισπράττει τις παραπάνω εισφορές, εκδίδει τιμολόγιο βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 12, του ΚΒΣ. Με δικαιολογητικό στοιχείο το πρωτότυπο του ως άνω τιμολογίου, η υπόχρεη σε καταβολή επιχείρηση, θα λογιστικοποιήσει  την εισφορά, χρεώνοντας τον λογαριασμό 63.ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ και μάλιστα τον τριτοβάθμιο 63.98.99 Λοιποί φόροι – , μαζί με την σχετική επιβάρυνση του αναλογικού χαρτοσήμου, όπως αυτή θα εμφανίζεται επί του εκδοθέντος τιμολογίου, από τον ΕΛΟΓΑΚ, ενώ θα πιστώσει τον 54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ, με χρήση του τριτοβαθμίου 54.09.98 Οφειλόμενη εισφορά υπέρ (προτεινόμενος). ταν καταβληθεί η οφειλόμενη ως άνω εισφορά, θα πρέπει να πιστωθεί ο λογαριασμός 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38.00 Ταμείο ή 38.03 Καταθέσεις όψης, κατά περίπτωση), με χρέωση του 54.09.98.
28.9.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.