28 Σεπτεμβρίου 2010

Αγορές μέσω E-bay

Αγορά εμπορευμάτων μέσω e-bay. Επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα μικρής αξίας και απεστάλησαν με courier από e-bay Αγγλίας και Γερμανίας. Τα τιμολόγια δεν έχουν ΑΦΜ προμηθευτή και έχουν χρεωμένο ΦΠΑ. Αυτά τα τιμολόγια αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή ως εισαγωγές από τρίτες χώρες; Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για εισαγωγές από τρίτες χώρες; Ορισμένα τιμολόγια από Αγγλία δεν έχουν ΦΠΑ. Θα πρέπει να υπολογίσουμε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα τιμολόγια αγαθών που προέρχονται από επιχειρήσεις χωρών – μελών της Ε.Ε. θεωρούνται αρχήν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και σε καμία περίπτωση εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αυτό που εξετάζεται είναι ο τόπος φορολόγησης των αγαθών, που κατά κανόνα και όσον ο παραλήπτης είναι εταιρεία – υποκείμενη στο φόρο, είναι ο τόπος άφιξής τους, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής των αγαθών δεν θα εισπράξει ΦΠΑ της χώρας του, ο αγοραστής θα περιλάβει την αξία των αγαθών και τον αναλογούντα ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση της οικείας περιόδου τόσο στη στήλη των εισροών όσο και σε αυτή των εκροών (χρεωπίστωση του ΦΠΑ) και τέλος και οι δύο συμβαλλόμενοι θα ενημερώσουν για τη συναλλαγή τους το σύστημα V.I.E.S. Ο λληνας αγοραστής των αγαθών θα ενημερώσει το σύστημα V.I.E.S. υποβάλλοντας ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, ενώ ο πωλητής που βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ, θα ενημερώσει αντίστοιχα το σύστημα, υποβάλλοντας ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και παροχής υπηρεσιών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω αποτελεί η εγγραφή, πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, του λληνα αγοραστή (όπως βέβαια αντίστοιχα και του προμηθευτή)  στο σύστημα V.I.E.S. η οποία πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όσον η εγγραφή αυτή έχει πραγματοποιηθεί και η επιχείρηση διαθέτει ήδη κοινοτικό Α.Φ.Μ. θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον προμηθευτή των αγαθών. Σε διαφορετική περίπτωση αυτός (δηλαδή, ο προμηθευτής, που βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρα της ΕΕ) θεωρεί ότι η αγορά πραγματοποιείται από λληνα ιδιώτη – μη υποκείμενο στον φόρο και ορθώς  χρεώνει στο εκδιδόμενο παραστατικό ΦΠΑ, με τον συντελεστή που ισχύει στη  χώρα του, καθώς σε αυτή την περίπτωση (δηλαδή της πώλησης σε ιδιώτη – μη υποκείμενο στο φόρο) τόπος παράδοσης των αγαθών θεωρείται η χώρα του εξωτερικού.
Υποθέτουμε ότι τα τιμολόγια από Αγγλία, που αναφέρετε, προέρχονται από προμηθευτή στον οποίο έχετε γνωστοποιήσει την ιδιότητά σας ως υποκείμενου στο φόρο και το κοινοτικό ΑΦΜ που πιθανόν διαθέτετε και για αυτό το λόγο δεν έχει υπολογίσει και εισπράξει  ΦΠΑ. Ο αναλογών στη συναλλαγή αυτή ΦΠΑ θα αντιμετωπιστεί με τη διαδικασία της χρεωπίστωσης στην περιοδική δήλωση που αναφέραμε παραπάνω, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσετε με τα στοιχεία της συναλλαγής και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που θα υποβάλετε. Επίσης είναι πιθανόν, αναλόγως του συνολικού ύψους των ετήσιων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της εταιρείας, να απαιτείται και η υποβολή δήλωσης intrastat  (ηλεκτρονικά, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, πρώην ΕΣΥΕ) για τη συναλλαγή αυτή (το κατώφλι υποβολής για το έτος 2010 είναι 130.000 για τις αφίξεις και 90.000 για τις αποστολές).
Συγκεκριμένα, έστω ότι το ποσό του τιμολογίου του αγοραστή ή η ισοτιμία του αν η τιμολόγηση γίνεται σε στερλίνες [1], είναι 10.000 . Το ποσό αυτό θα αναγραφεί στους κωδικούς 303 και 353 της περιοδικής δήλωσης, όπως επίσης και στον κωδικό 341 για πληροφοριακούς λόγους. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στις 10.000 δηλαδή ποσό 2.300 , θα αναγραφεί στους κωδικούς 333 και 373 αντίστοιχα. Με το ίδιο ποσό των 10.000 θα ενημερωθούν και ο πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και η δήλωση intrastat, εφόσον πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σημειώνουμε επίσης, ότι ασχέτως του μεγέθους της αξίας της ενδοκοινοτικής συναλλαγής (μικρή ή μεγάλη), θα πρέπει να ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.
Σχετικά με τον χειρισμό αντίστοιχης συναλλαγής στην οποία προμηθευτής των αγαθών είναι εταιρεία χώρας εκτός Ε.Ε. υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική απάντηση στη θέση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1268234047

[1] Η αξία του τιμολογίου θα μετατραπεί σε (με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος της προτελευταίας Τετάρτης του μηνός της συναλλαγής, η οποία ανακοινώνεται στον Τύπο από την αρμόδια 14η Διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών).
28.9.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.