21 Σεπτεμβρίου 2010

Καταχώριση εξόδων πρώτης εγκατάστασης

Με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 2, του ΠΔ 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτό ισχύει ύστερα από την τροποποίησή του, με τον Ν.3522/22.12.2006 (άρθρ. 28 παρ.10), καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδρυτών των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και της ατομικής επιχείρησης (1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007).
Στο εν λόγω άρθρο αναγράφεται ότι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και λοιπές συναλλαγές που πραγματοποιούνται πριν από τη σύσταση…δύναται να καταχωρούνται είτε στα βιβλία των προσώπων αυτών μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύσταση τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών κατά περίπτωση είτε σε βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή κ.λπ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να μου γνωρίσετε:
1. Αν είναι υποχρεωτική η θεώρηση βιβλίου πρώτης εγκατάστασης
2. Σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική η θεώρηση του ανωτέρω βιβλίου, τότε άπαντα τα σχετικά δικαιολογητικά θα καταχωρηθούν στο βιβλίο (εσόδων-εξόδων) που θεωρήθηκε μετά την έναρξη;
3. Πώς σε αυτό θα καταχωρηθούν αναλυτικά τα σχετικά παραστατικά με πολύ προγενέστερες ημερομηνίες όπου πολλά θα έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη χρήση;
4. Σε περίπτωση που θα καταχωρηθούν αναλυτικά και ημερολογιακά τα δικαιολογητικά αυτά όπως καθορίζει και το ανωτέρω σχετικό , πώς θα εκτυπωθούν λαμβανομένου υπόψη ότι τα λογισμικά προγράμματα που κυκλοφορούν δεν εκτυπώνουν μηνιαία κατάσταση εσόδων –εξόδων για το πρώτο μήνα έχοντας συμπεριλάβει και τις δαπάνες ίδρυσης και της υπό σύστασης;
Το λογισμικό πρόγραμμα εκτυπώνει μηνιαίες καταστάσεις κατά έτος.
5. Όταν η υπό σύσταση εταιρεία δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ και η ιδρυθείσα επιχείρηση απαλλάσσεται (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) τι μεριμνάτε για τη στήλη του ΦΠΑ που υπήρχε στο βιβλίο της υπό σύστασης επιχείρησης; Θα πάψει να υπάρχει στο βιβλίο της ιδρυθείσας; Γενικότερα, πώς θα εμφανιστεί ο ΦΠΑ στα θεωρημένα βιβλία της ιδρυθείσας επιχείρησης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28, παράγραφος 20 του Ν.3522/2006 (ισχύς από 22/12/2006), παρέχεται η δυνατότητα μη τήρησης ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, για τα έξοδα και τις αγορές, που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή νομικού προσώπου, μέχρι την σύστασή του, ή από τον ατομικό επιχειρηματία, μέχρι την υποβολή της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά παραστατικά των ως άνω εξόδων και αγορών, καταχωρίζονται αναλυτικά στα βιβλία, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την σύστασή τους (ή την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος). Αξίζει να σημειώσουμε, ότι εξακολουθούν να ισχύουν, διαζευκτικά και οι διατάξεις που αφορούν στην θεώρηση προσωρινού βιβλίου, στο όνομα του ιδρυτή της υπό σύσταση εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Στη περίπτωση αυτή, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος ΔΟΥ της κατοικίας του ιδρυτή, με αναφορά στην υπό σύσταση επιχείρηση. Συνεπώς, παραμένουν σε ισχύ οι οδηγίες που είχαν δοθεί αρμοδίως, με την ΠΟΛ 1102/2005, άρα δεν είναι υποχρεωτική η θεώρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Προφανώς, τα σχετικά δικαιολογητικά θα καταχωρισθούν στα (κανονικά) βιβλία, με τρέχουσες ημερομηνίες (μετά την ημερομηνία θεώρησης), ανεξαρτήτως των ημερομηνιών έκδοσής τους, αλλά με αναφορά σε αυτές τις ημερομηνίες, στην αιτιολογία της εγγραφής.
 
Στη συνέχεια, σημαντική είναι η διευκρίνιση που δόθηκε από την Διοίκηση, με την ΠΟΛ 1024/2007, ότι από την (τυχόν) μη θεώρηση και τήρηση του ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες φορολογικές διατάξεις. Επομένως, δεν θίγονται διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος (π.χ. αφαίρεση εξόδων πρώτης εγκατάστασης από τα έσοδα, λογισμός αποσβέσεων κ.λπ.), διατάξεις του Φ.Π.Α. (π.χ. έκπτωση του φόρου των εισροών, από τον φόρο των εκροών), αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 20 για την διασταύρωση των στοιχείων, που ως γνωστό αφορούν τα ημερολογιακά έτη.
 
Συνεπώς, σε ότι αφορά το 3ο ερώτημά σας, με βάση τα ανωτέρω, τα παραστατικά που εκδόθηκαν π.χ. τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 και αφορούν (αποδεδειγμένα) αγορές και λοιπές συναλλαγές της υπό ίδρυση εταιρείας, ατομικής επιχείρησης ή επαγγέλματος, που έκανε έναρξη εργασιών εντός του Ιανουαρίου του 2010, μπορούν να καταχωρισθούν στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου (ανεξαρτήτως, αν το βιβλίο, τηρείται χειρόγραφα, ή μηχανογραφικά). Θα τηρηθούν δε οι διατάξεις για την φορολογία εισοδήματος, κανονικά, αφού οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ως ισχύουσες από την καταχώρισή τους στα βιβλία.
 
Αξίζει να επισημάνουμε, ότι το ίδιο θα συνέβαινε, αν διαζευκτικά, επιλεγόταν η θεώρηση και τήρηση προσωρινού βιβλίου. Και σε αυτή την περίπτωση οι εγγραφές που είχαν καταχωρισθεί στο προσωρινό βιβλίο, θα μεταφέρονταν στο οριστικό βιβλίο (ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ), αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος (βλέπε τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ΚΒΣ). Η μηνιαία εκτύπωση, θα περιλαμβάνει και τις καταχωρίσεις αυτές.
 
Τέλος ως προς τον ΦΠΑ, κατά την άποψή μας, δεν είναι δυνατόν για την υπό σύσταση επιχείρηση να δηλωθεί διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ, από αυτό που τελικά θα καταχωρισθεί στο Μητρώο της ΔΟΥ, κατά την οριστική δήλωση έναρξης εργασιών. Επομένως, αν η υπό σύσταση εταιρεία είναι ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (απαλλασσόμενη δραστηριότητα), δεν θα διαχωρίσει τον ΦΠΑ από τα παραστατικά που αφορούν το διάστημα της ίδρυσης και σύστασής της, ούτε θα ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών αυτών, κατά την έναρξη των εργασιών της, δεδομένου ότι τελικά θα δηλωθεί στο Μητρώο απαλλασσόμενη δραστηριότητα.
 
21.9.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.