21 Σεπτεμβρίου 2010

Εγγραφή των εισοδημάτων σε πίστωση των δικαιούχων

Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ν.2238/1944 (πριν αντικατασταθεί) αναφέρει ότι η παρακράτηση 10% του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα της παραγράφου 1 ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων. Τι εννοεί ο νομοθέτης με την εγγραφή των εισοδημάτων σε πίστωση των δικαιούχων; Την λογιστική εγγραφή στον λογαριασμό 53.01.ΧΧ Π.Χ. ΜΕΤΟΧΟΣ "Α"; Την εγγραφή αυτή την κάνουμε με 31/12; Πώς είναι ο σωστός χειρισμός;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, του Ν. 3697/2008 και τις σχετικές οδηγίες της ΠΟΛ 1180/2008, η διενέργεια της παρακράτησης φόρου 10%, έχει εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τις γενικές συνελεύσεις, από την 1/1/2009 και μετά. Ισχύει δε, και για τα κέρδη ή αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται από την ως άνω ημερομηνία και μετά. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13, παράγραφος 1, του Ν.3842/2010 (στην ουσία ίσχυσε για δύο χρήσεις, αφού συμπεριέλαβε τις χρονικές περιόδους δύο επίσης, γενικών συνελεύσεων, ήτοι την ΓΣ εντός του 2009, για την χρήση 2008 και την ΓΣ εντός του 2010, για την χρήση 2009). Η νέα διάταξη του Ν.3842/2010, έχει εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και μετά.
 
Περαιτέρω, με τον Ν.3697/2008 προστέθηκε περίπτωση ζ, στην παράγραφο 6, του άρθρου 54 του ΚΦΕ, η οποία όριζε τα εξής (ισχύς για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από ΓΣ από την 1/1/2009 και μετά, που όμως καταργείται με το άρθρο 13, παράγραφος 3, του Ν.3842/2010 και δεν ισχύει πλέον. Εφαρμόσθηκε δηλαδή για δύο χρήσεις, όπως εξηγήσαμε πιο πάνω): «Ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (σ.σ. εννοεί του άρθρου 54), η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή, ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από ένα μήνα, από την έγκριση του ισολογισμού από την ΓΣ των μετόχων. Σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της σχετικής απόφασης από την ΓΣ των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση».
 
Συνεπώς, αν η εταιρεία έχει επιλέξει την λογιστική χρήση 1/1-31/12, η καταληκτική ημερομηνία για την ΓΣ, είναι η 30/6 (του επόμενου έτους). Αφού, την ημερομηνία αυτή, εγκρίνει η ΓΣ τον πίνακα διάθεσης των κερδών, η παρακράτηση του φόρου των μερισμάτων πρέπει να γίνει όχι αργότερα από ένα μήνα (ασχέτως, αν καταβληθούν αμέσως, ή λογιστικοποιηθούν στην πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μετόχων). Η καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στην ΔΟΥ, θα γίνει εντός του επόμενου μήνα, από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση. Επομένως:
  1. έγκριση την 30/6/2010
  2. εγγραφή σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων και παρακράτηση φόρου, εντός του Ιουλίου και
  3. απόδοση του φόρου εντός του Αυγούστου.
Αν η εταιρεία έχει επιλέξει την λογιστική χρήση 1/7-30/6, η καταληκτική ημερομηνία για την ΓΣ, είναι η 31/12/2010. ʼρα, έγκριση την ημερομηνία αυτή, εγγραφή σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων και παρακράτηση φόρου, εντός του Ιανουαρίου 2011 και απόδοση του φόρου εντός του Φεβρουαρίου.
 
Επισημαίνουμε ότι για ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και μετά, έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις του Ν.3842/2010 και δεν θα ισχύουν τα παραπάνω.
 
Τέλος, να προσθέσουμε ότι σε περίπτωση που έχουμε αποφάσεις εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων των ΑΕ, στην παραπάνω ΠΟΛ 1180/2008 αναφέρεται ότι με βάση την 950/1977 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή από την Διοίκηση (ΠΟΛ 13/1978), όταν η έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζει την διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών παλαιοτέρων χρήσεων, ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού από τους μετόχους είναι αυτός που η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει την εν λόγω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.
 
21.9.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.