23 Ιουλίου 2010

Κοινοπραξία ανέγερσης οικοδομής

Δύο επιτηδευματίες μηχανικοί είχαν στην κυριότητά τους ένα (1) οικόπεδο απο 50% ο κάθε ένας. Αποφάσισαν να ανεγείρουν οικοδομή προς εκμετάλλευση ή και προς πώληση. Για τον λόγο αυτό συνέστησαν κοινοπραξία. Θεώρησαν βιβλίο εσόδων – εξόδων – κοστολογίου στο όνομα της και υπήχθησαν στο Φ.Π.Α. Ερώτημα.
1) Ποιός θα δηλώσει τις δαπάνες ανέγερσης εφόσον η ανέγερση πραγματοποιείται από την Κ/Ξ.;
2) Ποιός θα δηλώσει την υπό ανέγερση οικοδομή στο Ε9, τα μέλη ή η Κ/Ξ;
3) Έχουν πράξει σωστά; Αν όχι πως διορθώνεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ξεκινώντας από το 3ο ερώτημα θα επισημάνουμε ότι λόγω της συνιδιοκτησίας του οικοπέδου θεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 785 του Αστικού Κώδικα ότι υφίσταται κοινωνία επί του οικοπέδου αυτού. Η κοινωνία στερείται νομικής προσωπικότητας και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μπορούν να είναι μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τα μέλη της κοινωνίας. Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3610/2007 όπως ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1043/2008 η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, καθίσταται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και έχει η ίδια όλες τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις, παρότι οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών συντελούνται από τα μέλη της κοινωνίας που είναι οι κύριοι αυτών. Συνεπώς οφείλει η κοινωνία να δηλώσει στη ΔΟΥ την ύπαρξή της (η οποία ούτως ή άλλως υφίσταται εκ του νόμου) και να λάβει ΑΦΜ, καθώς επίσης και να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις μεταβολών, να τηρεί βιβλίο κοστολογίου, να υποβάλει έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, ειδικές δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις κλπ. (άρθρα 36, 38 κλπ.). Κατά συνέπεια ήταν λάθος η σύσταση κοινοπραξίας για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Η σύσταση κοινοπραξίας σε τέτοιο έργο έχει νόημα κυρίως στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από δύο ή περισσότερους κατασκευαστές από κοινού, με το σύστημα της αντιπαροχής.
Δεδομένης της σύστασης ήδη της κοινοπραξίας από τους συγκυρίους του οικοπέδου, θεωρείται ότι αυτή ουσιαστικά παρέχει εργολαβία στους οικοπεδούχους  (κοινωνία) για την οποία οφείλει, όπως και κάθε άλλη κοινοπραξία που εκτελεί ιδιωτικό έργο, να εφαρμόσει τις διατάξεις του ΚΒΣ σχετικά με την έκδοση στοιχείων και την τήρηση βιβλίων και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση κατασκευής οικοδομών προς πώληση αλλά ως επιχείρηση που εκτελεί εργολαβία, με τις απορρέουσες  από τον ΚΒΣ υποχρεώσεις (ΠΟΛ.1043/2008).
Περαιτέρω για τα υπόλοιπα ερωτήματα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η κοινοπραξία στερείται νομικής προσωπικότητας και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει κυριότητα, ούτε και να την μεταβιβάσει. Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μπορούν να είναι μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τα μέλη της κοινοπραξίας.  Έτσι υπόχρεοι σε υποβολή Ε9 για την οικοδομή αυτή είναι τα μέλη ενώ όσον αφορά τη δαπάνη οι ίδιοι οφείλουν να δηλώσουν και να δικαιολογήσουν την δαπάνη που συνίσταται στην αμοιβή που καταβάλλουν στην κοινοπραξία για την παρεχόμενη σε αυτούς εργολαβία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
23.7.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.