2 Ιουλίου 2010

Φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ

Ποιος είναι ο φόρος υπεραξίας για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ από τον πατέρα στον υιό του λόγω συνταξιοδότησης ,θεωρώ ότι είναι 20% αλλά αρκετές εφορίες μου απαντούν ότι είναι 5%.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ (μη προσωπική εταιρεία) εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας, επιβολής φορολογίας με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της Πολ. 1053/2003 (περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 13, του Ν 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2α, του άρθρου 5, του Ν 3842/2010. Ισχύς από 23.4.2010).
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις ο φόρος υπεραξίας θα υπολογιζόταν με συντελεστή 1,2 % επί της κατώτατης πραγματικής αξίας (βλ. Πολ. 1053/2003). Τέλος, με συντελεστή 5% επί της υπεραξίας υπολογίζεται ο σχετικός φόρος σε περιπτώσεις μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης ή μεριδίων προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) σε συγγενείς Α΄ βαθμού (περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 13, του Ν 2238/1994).
2.7.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.