2 Ιουλίου 2010

Αγορά εμπορευμάτων απο ιδιώτη εξωτερικού

Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών αγοράζει μέσω ιντερνετ από ιδιώτες ηλεκτρ. υπολογιστές και του τα αποστέλλουν μέσω ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης να κάνει αγορές μέσω e-bay. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να παρουσιάσω αυτά τα εμπορεύματα; Εκδίδω  τιμ. αγοράς κι ας είναι ιδιώτες εξωτερικού; Αποδίδω κάπου ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση; Το μόνο παραστατικό που αποδεικνύει την συναλλαγή είναι το χαρτί από τον courier και στην δεύτερη περίπτωση η πληρωμή μέσω e-bay.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Αγορές από ιδιώτες Ελλάδας ή κρατών - μελών της ΕΕ
Για την αγορά αγαθού από ιδιώτες - μη επιτηδευματίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 12 του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις οποίες εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς. Επί του τιμολογίου αυτού υπολογίζεται χαρτόσημο (πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2,4 %, παρ. 1α, του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ  ή 3,6 % παρ. 1α, του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ) αν η αγορά γίνεται από ΑΕ – ΕΠΕ ή λοιπή επιχείρηση, αντίστοιχα. Εν συνεχεία, εφόσον τα αγαθά παραλαμβάνονται από την συγκεκριμένη επιχείρηση με σκοπό τη περαιτέρω διακίνησή τους (π.χ. μεταφορά και πώληση σε πελάτη του εσωτερικού ή μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση) θα πρέπει να εκδοθεί «ανάποδο» δελτίο αποστολής, βάσει των διατάξεων της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 11. Τονίζεται ότι για την παραλαβή αγαθών που ανήκουν σε ιδιώτη, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση θεωρημένου δελτίου ποσοτικής παραλαβής της παρ. 1, του άρθρου 10 του ΚΒΣ, εφόσον:
Η παραλαβή γίνεται με σκοπό την αγορά τους από την επιχείρηση και για την αγορά αυτή εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς (παρ. 1.6 της εγκ. ΥΠΕΕ 11667/20.9.2007).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατά τις αγορές που πραγματοποιούνται τόσο από ιδιώτες του εσωτερικού, όσο και από χώρες της ΕΕ όπου οι σχετικές συναλλαγές (αγορές για την επιχείρηση) βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ.
2. Αγορές από ιδιώτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ)
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εν λόγω αγορές θεωρούνται «εισαγωγές» αγαθών (παρ. 1 & 2 του άρθρου 10 του ΦΠΑ) και υπόκεινται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα. Εφόσον τα αγοραζόμενα αγαθά δεν εκτελωνίζονται και συνεπώς δεν καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ στο τελωνείο, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης και η πληρωμή του σχετικού ποσού στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον της έκδοσης του στοιχείου από τον προμηθευτή σας (σχετική Πολ. 1019/2003). Ως αξία υποκείμενη στον ΦΠΑ θα ληφθεί η αξία της εισαγωγής όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20, του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και αφού η αξία του τιμολογίου μετατραπεί σε € (με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος της προτελευταίας Τετάρτης του μηνός της συναλλαγής, η οποία ανακοινώνεται στον τύπο από την αρμόδια 14η διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών). Τονίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση, δε θα υπολογισθεί χαρτόσημο επί του τιμολογίου αγοράς που θα εκδοθεί από επιχείρηση, αλλά ΦΠΑ, ο οποίος θα αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο με την ως άνω διαδικασία.
2.7.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.