25 Μαϊου 2010

Εισόδημα αλλοδαπής από Έλληνα κάτοικο εξωτερικού

Έλληνας εργάζεται πάνω από 3 χρόνια στη Γερμανία και υποβάλλει στην Ελλάδα  μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, διότι ασκούσε πριν φύγει επάγγελμα στην Ελλάδα. Τα εισοδήματα που αποκτά στη Γερμανία, τα δηλώνει και φορολογούνται στη Γερμανία. Πρέπει να τα δηλώσει και δω στην Ελλάδα; Το κεφάλαιο που θα έχει δημιουργήσει από τη  εργασία του στη Γερμανία, πώς θα το φέρει στην  Ελλάδα; Θα πληρώσει φόρους; Δεδομένου ότι αυτά έχουν φορολογηθεί στη Γερμανία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 2 του ΚΝ 2238/1994, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται και το φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την ιθαγένειά του. Επίσης, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον κατοικεί στην Ελλάδα. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, Έλληνας που κατοικεί μόνιμα και εργάζεται στο εξωτερικό (Γερμανία), δεν φορολογείται στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που αποκτά στην ξένη χώρα.
Η μεταφορά μέσω τραπέζης, του εισοδήματος – κεφαλαίου που αποκτήθηκε (και φορολογήθηκε) στην Γερμανία, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της απόκτησης περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα (για την αγορά π.χ. ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.), αποδεικνύεται με το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και την χώρα προέλευσης. Το ανωτέρω παραστατικό συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Πολ. 1130/2002). Τονίζεται δε ότι ο παραπάνω τρόπος αποτελεί στην ουσία και τον μοναδικό τρόπο τεκμηρίωσης της εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό (Εγγ. αρ. πρωτ. 1047709/2008). Επιπλέον, αναφέρουμε ότι δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης (μόνο η τεκμηρίωση της εισαγωγής) του ως άνω χρηματικού ποσού από το εξωτερικό, σε ευρώ (ή κατά περίπτωση, συναλλάγματος), για κάποιον που κατοικεί μονίμως στο εξωτερικό (υποπερ. αα, της περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Βλέπε και την υποπερίπτωση ββ, για όσους είχαν διαμείνει τρία τουλάχιστον χρόνια, στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος, γίνεται μέσα σε δύο χρόνια από την μετοικεσία τους).
Η εισαγωγή, τέλος, ξένων κεφαλαίων μέσω τράπεζας δεν επιβαρύνει τον δικαιούχο με φόρο εισοδήματος, καθώς το κεφάλαιο αυτό προέρχεται από εισόδημα που  φορολογείται στην αλλοδαπή.
25.5.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.