15 Απριλίου 2010

Αμοιβές σε μέλη του ΔΣ χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση

Η παρ. 5 του άρθρου 25 Ν. 2238/1994 αναφέρει ότι "οι παροχές σε χρήμα που γίνονται από ΑΕ χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς μέλη του ΔΣ, θεωρούνται εισόδημα από κινητές αξίες" με φορολογία 10% (άρθρο 12 Ν. 2238/1994). Ερώτηση: Ώς μισθωτός με σύμβαση αορίστου χρόνου και ταυτόχρονα μέλος/πρόεδρος του ΔΣ, μπορώ να κάνω χρήση αυτού και αν ναι σε τι ποσοστό από τις συνολικές μου αμοιβές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 24, του ΚΝ 2190/1920, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αμοιβής που δεν καθορίζεται από το καταστατικό και δίδεται ως αντιπαροχή - αποζημίωση (εκτός μισθού) σε μέλη του ΔΣ και λοιπούς συμβούλους για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής (και μόνο). Ενδεικτικά παραθέτουμε τέτοιες υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ:
 
α) συνεδριάσεις β) συμμετοχές σε συλλογικά όργανα της εταιρείας γ) εκπροσώπηση της εταιρείας δ) παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της εταιρείας καθώς και του βαθμού επιτυχίας των τιθεμένων στόχων ε) έλεγχος για την σωστή τήρηση των προϋπολογιστικών προτύπων κ.λπ. Τονίζεται δε ότι οι αμοιβές αυτές θα πρέπει να εγκρίνονται από την τακτική ΓΣ των μετόχων. Οι αμοιβές αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας (περίπτωση γ, της παραγράφου 6, του άρθρου 105, του ΚΦΕ).
 
Περαιτέρω, οι ως άνω αμοιβές θεωρούνται για τους δικαιούχους -  μέλη του ΔΣ και συμβούλους, εισόδημα από κινητές αξίες (παρ. 5, του άρθρου 25 του Ν 228/1994).
 
Η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την έκδοση απόδειξης δαπάνης του άρθρου 15 του ΚΒΣ, ενώ κατά την εκκαθάριση, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 35% (ισχύει από 1.1.2009)*, βάσει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5, του άρθρου 54 του ΚΦΕ, ύστερα από τις τροποποιήσεις του Ν 3697/2008. Με την παρακράτηση αυτή, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων.
 
Περαιτέρω αναφέρουμε ότι η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης του ποσού της αμοιβής, είναι και η ημερομηνία κτήσης του εισοδήματος. Επίσης, υπολογίζεται χαρτόσημο 1% (+ 20% υπέρ ΟΓΑ), το οποίο αφαιρείται για τον υπολογισμό του φόρου. Ο φόρος αποδίδεται στη ΔΟΥ φορολογίας της εταιρείας, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από την παρακράτηση, ενώ το χαρτόσημο πρέπει να καταβληθεί με δήλωση απόδοσης τελών, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία λογιστικοποίησης της απόδειξης δαπάνης, που είναι και η ημερομηνία καταβολής των αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ.
 
Μαζί με τις δηλώσεις επισυνάπτεται κατάσταση αμοιβών όπως παρακάτω:
 
Κατάσταση αμοιβών μελών ΔΣ (άρθρο 24 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920)
 

α/α

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου

ΑΦΜ

Αμοιβές ΔΣ

Χαρτόσημο-ΟΓΑ χαρτ.

Φορολογητέες Αμοιβές

Φόρος 35%

1.

5.000,00

60,00

4.940,00

1.729,00

 
Επομένως, στο παράδειγμά μας το μέλος του ΔΣ, θα εισπράξει αμοιβή 3.211,00 € καθαρά, προερχόμενα από την Γ΄ πηγή, πλήρως φορολογημένα.
 
Τέλος, σημειώνουμε ότι χρήση της διάταξης της παρ. 2, του άρθρου 24 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή σύμβουλο της εταιρείας, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις (να ενεργεί μόνο με την ιδιότητά του ως μέλος ΔΣ κ.λπ.), ανεξάρτητα από την απασχόληση αυτού και σε άλλες δραστηριότητες με διαφορετική ιδιότητα και σχέση εργασίας.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με λογιστική αντιμετώπιση των ως άνω αμοιβών, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στη σελ. 1872, του συγγράμματος «ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2008. Πρόσβαση στο ανωτέρω βιβλίο μπορείτε να έχετε και μέσω της ηλεκτρονικής βάσης www.epixeirisionline.gr
 
* Λόγω των επερχόμενων αλλαγών του νέου φορολογικού νομοσχεδίου το  ποσοστό παρακράτησης του φόρου, καθώς και ο τρόπος φορολόγησης ενδέχεται να μεταβληθούν. Ωστόσο, στο χρονικό σημείο που συντάσσεται αυτή η απάντηση δεν είναι εφικτό να καθοριστούν με βεβαιότητα τόσο ο νέος συντελεστής, όσο και ο αυτοτελής, ή μη, τρόπος φορολόγησης του εν λόγω εισοδήματος. Οι όποιες αλλαγές θα ισχύσουν για αμοιβές που θα καταβληθούν από την 1/1/2011 και μετά.
 
15.4.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.