6 Απριλίου 2010

Φορολογική δήλωση εργατών που απασχολούνται σε αγρότες

Εργάτης γης εργάζεται σε διάφορους αγρότες κατά την διάρκεια του έτους. Μέχρι την προηγούμενη χρονιά έκανε την φορολογική του δήλωση καταθέτοντας σαν δικαιολογητικό αποδοχών υπεύθυνη δήλωση που ανέφερε σε αυτή το όνομα το επώνυμο το ΑΦΜ των αγροτών που εργάστηκε και το ποσό που πήρε από τον καθένα επειδή εργάστηκε ευκαιριακά σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαιώσεων αποδοχών. Το οικονομικό έτος 2010 η ΔΟΥ δεν το δέχεται αυτό για την ευκαιριακή εργασία και επικαλούμενη το άρθρο 57 παραγρ. 1β ζητάει από τους αγρότες να εκδίδουν βεβαιώσεις αποδοχών στους εργάτες γης, να καταθέτουν Οριστική Δήλωση (Ε7) και αν το μεροκάματο είναι πάνω από 24,00 ευρώ να πληρώνουν φόρο 3%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχει μόνιμο προσωπικό, περιστασιακά απασχολεί εργάτες γης για ορισμένη χρονική διάρκεια και δεν έχει την δυνατότητα για να κάνει αυτές τις διαδικασίες στις ΔΟΥ. Πως θα δηλώσω το εισόδημά του στην φορολογική του δήλωση. Τι να επικαλεστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Διοίκηση με απόφασή της (Πολ. 1192/2000 και Εγγ. 1064250/1286/Α0012/2007), προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απασχολείται ευκαιριακά σε έναν ή περισσότερους «εργοδότες», οι οποίοι δεν ενεργούν με την ιδιότητα του επιχειρηματία (π.χ. ιδιώτης που απασχολεί ευκαιριακά ελεύθερο εργάτη για την εκτέλεση εργασίας στην οικοδομή ή σε κτήμα του) του παρέχεται η ευχέρεια να δηλώσει τα εισοδήματά του αυτά, προσκομίζοντας ως  σχετικό δικαιολογητικό υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986. Στην εν λόγω δήλωση θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κάθε εργοδότη (ΑΦΜ, διεύθυνση, ΔΟΥ κ.λπ.) από τον οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε αμοιβή για εργασίες που παρείχε ευκαιριακά. Είναι προφανές ότι η αποδοχή της ανωτέρω δήλωσης ως πρόσφορο δικαιολογητικό στοιχείο, εναπόκειται στην κρίση του αρμόδιου ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να αξιολογήσει τη σχέση εργασίας του φορολογούμενου με τους εκάστοτε «εργοδότες» του, προκειμένου να διαπιστώσει αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (παροχή υπηρεσιών ευκαιριακού χαρακτήρα κ.λπ.). Ειδικότερα, στην περίπτωση που υφίσταται απασχόληση ευκαιριακού χαρακτήρα από επιτηδευματία, είναι απαραίτητη η έκδοση «απόδειξης δαπανών» του άρθρου 15, του ΚΒΣ. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου πλέον των τελών χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ του ΟΓΑ (20% φόρος + 3,6%,  επί της ακαθάριστης αμοιβής - παρ. 1, άρθρο 58).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια φορολογική αρχή κρίνει ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν απασχολείται ευκαιριακά, αλλά κατά σύστημα, σε διάφορους εργοδότες με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι εργοδότες αυτοί, λοιπόν, οφείλουν να του χορηγήσουν σχετική βεβαίωση αποδοχών βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 83 του ΚΦΕ . Σε περίπτωση που οι αγρότες που απασχόλησαν περιστασιακά τον φορολογούμενο δεν χορηγήσουν σε αυτόν την ως άνω βεβαίωση, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 4, του Ν 2523/1997 (παρ. 5, του άρθρου 83 του ΚΦΕ). Ωστόσο, ο ίδιος ο φορολογούμενος προκειμένου να προβεί σε δήλωση του αποκτηθέντος εισοδήματός του, οφείλει με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 κατά τα προαναφερόμενα (Πολ. 1192/2000). Κατά την άποψή μας, λοιπόν, η αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να δεχτεί τη δήλωση του φορολογούμενου και στη συνέχεια να προβεί στις αναγκαίες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να εξακριβώσει το είδος της σχέσης εργασίες που συνδέει τον φορολογούμενο με τους εργοδότες του, καθώς και το ύψος των εν λόγω εισοδημάτων που δηλώνονται.
6.4.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.