10 Μαρτίου 2010

Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών

Το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών που τηρείται σε θεωρημένο cd σε κάθε cd πόσα δεδομένα επιτρέπεται να εγγραφούν; Ισχύει ότι και στο βιβλίο αποθήκης που σε κάθε οπτικό δίσκο αποθηκεύονται τα δεδομένα ενός (1) μόνο μήνα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης (ΠΟΛ 1174/2008), παρέχεται η δυνατότητα να εγγράφονται τα δεδομένα του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών (όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 8 του ΚΒΣ) σε θεωρημένο οπτικό δίσκο, η τεχνολογία κατασκευής του οποίου δεν επιδέχεται διαγραφή, ή επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων δεδομένων του.
 
Σημειώνεται ότι στο Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών, με ιδιαίτερη μερίδα κατ’ είδος προϊόντος, αναγράφονται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της πρώτης παραγωγής αυτού, οι τεχνικές προδιαγραφές του. Αυτές περιλαμβάνουν, εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος, την απαιτούμενη ποσότητα πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, καθώς και την προϋπολογιζόμενη φύρα παραγωγής. Αν πρόκειται για κατασκευή εξατομικευμένων αγαθών, κατόπιν παραγγελίας, αντί της αναγραφής τεχνικών προδιαγραφών, καταχωρίζεται στο εν λόγω Βιβλίο, πλήρης περιγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται (υποπερίπτωση α, της περίπτωσης Α, της παραγράφου 8, του άρθρου 8, του ΚΒΣ).
 
Για την θεώρηση του οπτικού δίσκου (cd), ακολουθείται η γνωστή διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων (σήμανση της ειδικής αυτοκόλλητης ετικέτας, κ.λπ.,  ΠΟΛ 1078/1998).
 
Τα δεδομένα του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών που εγγράφονται σε κάθε οπτικό δίσκο, είναι αυτά που ορίζονται με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ. Συγκεκριμένα, σε κάθε οπτικό δίσκο, αποθηκεύονται τα δεδομένα των νέων τεχνικών προδιαγραφών, ή αυτών που ενδεχομένως μεταβλήθηκαν, εντός των εκάστοτε προθεσμιών που  ορίζονται για την ενημέρωσή του (ως άνω). Προφανώς, στον οπτικό δίσκο αποθηκεύονται τα δεδομένα, των υπό παραγωγή προϊόντων, όπως αρχικά θα καταχωρίζονταν στο Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών (αν αυτό τηρούταν σε έντυπη μορφή) και σε νέο δίσκο θα εγγράφονται τυχόν νέες τεχνικές προδιαγραφές αυτών των προϊόντων, ή νέων προϊόντων, ή ακόμη οι μεταβολές που ενδεχομένως επήλθαν στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ή στις απαιτούμενες ποσότητες υλικών κ.λπ.
 
10.3.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.