10 Μαρτίου 2010

Αποσβέσεις παγίων και «νέα» επιχείρηση

O.E. με Β΄ κατηγορίας βιβλία και έναρξη τον Οκτώβριο του 2008 αγόρασε κάποια πάγια και άλλα εισφέρθηκαν ως κεφάλαιο από τις ατομικές των εταίρων. Για τη χρήση 2008 διενεργήθηκαν για το σύνολο των παγίων οι προβλεπόμενες αποσβέσεις. Ερωτάται: α) Για τη χρήση 2009 και για τις επόμενες δύο θα ήθελα να κάνω χρήση της δυνατότητας της μη διενέργειας ή των μειωμένων αποσβέσεων βάσει ΠΔ. 299/2003 (αρ.1παρ.2).Αυτή η δυνατότητα αφορά όλα τα πάγια της χρήσης 2008 μόνο ή και τα πάγια που αγοράστηκαν το 2009 και που θα αγοραστούν τις χρήσεις 2010 και 2011; β) Η εταιρεία έχει επίσης πραγματοποιήσει δαπάνες προσθηκών-βελτιώσεων στο μισθωμένο ακίνητο που έχει ως έδρα, άλλες το 2008,άλλες το 2009. Με βάση την παραπάνω δυνατότητα, γι αυτές τις δαπάνες θα συνεχίσουν να διενεργούνται οι αποσβέσεις στην τριετία 2009-2011,  ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια, ή στην έννοια της επιλεκτικής δυνατότητας, συμπεριλαμβάνονται κι αυτές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αποσβέσεων (άρθρο 31, παράγραφος 1, περίπτωση στ’ του ΚΦΕ, ΠΔ 299/2003) και τις οδηγίες της διοίκησης (ΠΟΛ 1122/2003), ορίζεται παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα της υποχρεωτικής ετήσιας διενέργειας αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η παρέκκλιση αυτή αφορά στη δυνατότητα που έχει η νέα* επιχείρηση για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν την διαχειριστική χρήση εντός της οποίας έκανε έναρξη εργασιών, είτε να μην πραγματοποιήσει καθόλου αποσβέσεις για κανένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, είτε να πραγματοποιήσει μεν αποσβέσεις, αλλά με μείωση του προβλεπόμενου συντελεστή κατά 50%. Τονίζεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται υποχρεωτικά για το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων και όχι επιλεκτικά για κάποια από αυτά. Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση, εντός της οποίας η επιχείρηση άρχισε την λειτουργία της, θα πρέπει να διενεργήσει κανονικά αποσβέσεις, αφού η ως άνω παρέκκλιση αφορά μόνο τις τρεις επόμενες, της πρώτης, χρήσεις.
 
Από την συντακτική διατύπωση της σχετικής διάταξης, προκύπτει η σαφής αναφορά στις τρεις διαχειριστικές χρήσεις λειτουργίας της επιχείρησης (μετά την πρώτη), ανεξαρτήτως της χρονολογίας κτήσης του παγίου και της θέσης του σε λειτουργία. Κατά την άποψή μας, εφόσον η επιχείρηση αποφασίσει να μην διενεργήσει αποσβέσεις, ή να διενεργήσει μειωμένες αποσβέσεις κατά 50%, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η ενέργειά της αυτή καταλαμβάνει, τόσο τα πάγια, τα οποία υπήρχαν κατά τον χρόνο έναρξης των εργασιών της, όσο και αυτά που αποκτώνται στη διάρκεια αυτής της τριετίας. Ο νομοθέτης δεν αναφέρεται σε έτη λειτουργίας του παγίου, αλλά σε διαχειριστικές χρήσεις της επιχείρησης. Συνεπώς, αν η επιχείρηση πραγματοποίησε έναρξη εργασιών το 2008 και αποφασίσει πχ, να μην διενεργήσει αποσβέσεις (υποχρεωτικά, για όλα τα πάγιά της), κατά την τριετία 2009 – 2011, το πάγιο που θα αποκτηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία εντός αυτής, θα αρχίσει να αποσβένεται στην χρήση 2012.
 
Σε ότι αφορά τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένο ακίνητο που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σε συνδυασμό με την δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων, ή διενέργειας μειωμένων αποσβέσεων στην τριετία, σημειώνουμε τα εξής:
 
Η ως άνω διάταξη (περίπτωση στ’, της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ) αναφέρεται σε ποσά αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με την λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας αυτής. Συνεπώς, δεν αφορά δαπάνες, έστω και αν αυτές κατανέμονται σε πολλές χρήσεις (μέσω αποσβέσεων), όπως συμβαίνει με τις δαπάνες προσθηκών – βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα. Εξάλλου, η έκπτωση αυτών των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προβλέπεται και ρυθμίζεται από διαφορετική περίπτωση του άρθρου 31 (ιγ’, της παραγράφου 1), στην οποία δεν γίνεται παραπομπή ή αναφορά στην περίπτωση στ’ του άρθρου αυτού.
 
* Για το πότε μια επιχείρηση, η οποία έχει προέλθει από συγχώνευση  ή μετατροπή, θεωρείται «νέα», έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1122/28-4-1998.
 
10.3.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.