10 Μαρτίου 2010

Μεταφορά αγαθών κατ εντολή πελάτη εξωτερικού

Μεταφέρω κατ εντολή γερμανού πελάτη μου με φορτηγά ΔΧ τρίτων από το λιμάνι της Πάτρας στην Αθήνα ασυνόδευτα trailers.
Ερώτημα:
1)Το τιμολόγιο που θα εκδώσω στον γερμανό πελάτη μου θα έχει φπα;
2)Εάν όχι θα το συμπεριλάβω στον μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκ.αποκτ.
3)Οι φορτωτικές που θα μου εκδώσουν οι τρίτοι σε μένα ως εντολέα της μεταφοράς θα έχουν φπα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως είναι γνωστό από 1/1/2010 έχουν ισχύ οι νέες διατάξεις του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες νομοθετήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009 που τροποποιούν σε αρκετά σημεία τα έως σήμερα ισχύοντα ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών και τον καθορισμό του υπόχρεου στο φόρο. Παρ’ όλο που με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι υποχρεώσεις του κάθε εμπλεκόμενου στη συναλλαγή που αναφέρετε ήταν ξεκάθαρες, η έως σήμερα αδυναμία του Υπουργείου να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο για τις διατάξεις του ως άνω άρθρου έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής και ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες ορισμένων ζητημάτων που άπτονται σε θέματα ερμηνείας του Νόμου. Με την επιφύλαξη λοιπόν της, κατά το μέλλον, τυχόν διαφορετικής ερμηνείας του Νόμου από τη διοίκηση θα σας παρουσιάσουμε την άποψή μας για τα ζητήματα που θέτετε, με την προτροπή να υποβάλλετε και σχετικό έγγραφο ερώτημα στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ.
 
1. Σύμφωνα με παρ.2, του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει:
 
«Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
 
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.»
 
Κατά συνέπεια εφ’ όσον ο Γερμανός πελάτης σας δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και η υπηρεσία σας παρέχεται προς την έδρα του στη Γερμανία, θεωρείται ως τόπος φορολογίας η Γερμανία και δεν έχετε υποχρέωση να εισπράξετε ΦΠΑ κατά την έκδοση του τιμολογίου σας. Σημειώνεται ότι στις εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα περιλαμβάνονται οι μεταφορές αγαθών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου) άρα δεν αφορούν τη δική σας περίπτωση.
 
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η συναλλαγή που περιγράφετε, θα καταχωρισθεί στον μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και παροχών υπηρεσιών, ως παροχή υπηρεσίας.
 
3. Όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας των τρίτων προς εσάς, συνιστά παροχή υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας κατά την οποία τόσο ο πάροχος όσο και ο λήπτης της υπηρεσίας είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας. Κατά συνέπεια οι φορτωτικές που θα εκδώσουν οι μεταφορείς προς εσάς, θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι με τις προηγούμενες διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, (πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009), η μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας, εξομοιωνόταν προς ενδοκοινοτική μεταφορά, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδεόταν άμεσα με μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος δύο διαφορετικών κρατών – μελών. Ωστόσο η διάταξη αυτή έχει πλέον απαλειφθεί και δεν ισχύει με τις νέες διατάξεις.
 
10.3.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.