10 Μαρτίου 2010

Έναρξη υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας

Ποιες είναι οι διαδικασίες έναρξης ενός υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας από Κύπρο; Τι βιβλία έχει και πώς φορολογείται; Υπάγεται στον ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα δημιουργεί ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ (παρ. 1, άρθρο 2, της Πολ.1106/1998 σε συνδυασμό με την παρ. 3, του άρθρου 36, του Ν 2859/2000). Η χορήγηση ΑΦΜ γίνεται μέσω της διαδικασίας ίδρυσης, η οποία περιγράφεται στην Πολ. 1102/2005,
 
Ειδικότερα, για τη σύσταση υποκαταστήματος από αλλοδαπή επιχείρηση απαιτούνται πέραν των δικαιολογητικών που ζητούνται για τις ημεδαπές επιχειρήσεις, και τα ακόλουθα (Πολ. 1102/2005):
 
– Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο προκειμένου για προσωπικές εταιρείες.
 
– Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για ΑΕ ή ΕΠΕ. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 από τον αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
 
– Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου επίσημα μεταφρασμένο.
 
– Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
 
Κατ’ επέκταση, με τη δημιουργία υποκαταστήματος, η κυπριακή εταιρεία θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2, άρθρο 4, της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου) και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 36 και 38 του ΦΠΑ (δήλωση έναρξης εργασιών, υποβολής περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, κ.λπ.) και γενικότερα την εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992) και φορολογίας εισοδήματος (Ν 2238/1994).
 
ΚΒΣ
 
Ειδικότερα, όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων, όπως ισχύει και στις ημεδαπές επιχειρήσεις, το υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων (παρ. 1, άρθρο 2 του ΚΒΣ) ανάλογα με ύψος των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποίησε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (βλ. παρ. 7, του άρθρου 4, του ΚΒΣ). Είναι επίσης σαφές, ότι αν πρόκειται για υποκατάστημα ΑΕ ή ΕΠΕ του εξωτερικού, τηρούνται υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας (παρ. 2α, του άρθρου 4, του ΚΒΣ).
 
ΦΠΑ
 
Τέλος, η υπαγωγή ή απαλλαγή του εν λόγω υποκαταστήματος από τον ΦΠΑ εξαρτάται από τη δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει. Πέραν αυτού όμως, οι συναλλαγές που πραγματοποιεί το υποκατάστημα προς υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, θεωρούνται πράξεις του πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και συνεπώς τόπος φορολόγησης (για σκοπούς ΦΠΑ) είναι η χώρα μας.
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
 
Επιπλέον, η φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά το υποκατάστημα από δικές του συναλλαγές, πραγματοποιείται στην Ελλάδα (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 της οικείας ΣΑΔΦ και περ. δ, παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ). Από το ανωτέρω εισόδημα, το υποκατάστημα της αλλοδαπής επιχείρησης δύναται να αφαιρέσει το μέρος των διοικητικών και διαχειριστικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του (κάλυψη δικών του αναγκών) από την έδρα ή άλλη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης (παρ. 3, του άρθρου 6 της ΣΑΔΦ). Επιπρόσθετα, από τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 100 του ΚΦΕ προκύπτει ότι η επιβάρυνση του φορολογητέου εισοδήματος του υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 5% των αντίστοιχων εξόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης.
 
Συμπερασματικά, η ίδρυση υποκαταστήματος Κυπριακής επιχείρησης στην Ελλάδα, συνεπάγεται την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας (ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΚΦΕ).
 
10.3.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.