20 Ιανουαρίου 2010

Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ εστιατορίων

Σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση, τα ερωτήματα είναι τα εξής:
1. Ισχύει ο τρόπος έκδοσης ΑΛΠ με το σύστημα ανοιχτών τραπεζιών όπου αναγράφονται όσα προβλέπονται από  την ΠΟΛ 1135/2005 με τις τεχνικές προδιαγραφές;
2. Μήπως υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας της ΠΟΛ.1183/1990 κατά τον προληπτικό έλεγχο από τα ελεγκτικά συνεργεία , αφού  σε καλοκαιρινό έλεγχο οι ελεγκτές δεν δέχθηκαν  το σύστημα των ανοικτών τραπεζιών με το σκεπτικό ότι δεν αναγράφεται μεταξύ άλλων η ένδειξη « νόμιμη απόδειξη» όπως ορίζει η πολ. 1183/90, επικαλούμενοι και την ΠΟΛ 1081 /2009 ,αλλά «ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ» όπως ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές της πολ.1135/2005 και ζητούν να γίνεται χρήση του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης με μια κίνηση χειρισμού, ώστε στο τραπέζι του πελάτη να είναι ΑΛΠ με την ένδειξη «τελική νόμιμη».
3. Εν τέλει, οι επιχειρήσεις με ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου συμφώνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε ΠΟΛ που ισχύουν, ποιον τρόπο έκδοσης ΑΛΠ πρέπει να εφαρμόζουν και  τελικά ποιες ενδείξεις πρέπει να αναγράφουν (οι ΑΛΠ),  αυτές τις πεπαλαιωμένης ΠΟΛ 1183/90 ή των τεχνικών προδιαγραφών (1135/05) για να είναι  νόμιμες σε περίπτωση έλεγχου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η έκδοση της ΠΟΛ.1081/12.06.2009 δημιούργησε, όπως ορθώς επισημαίνετε, πρόβλημα, αφού στις διατάξεις της προέβλεπε ότι ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση, θα έπρεπε από την 1.7.2009 και εφεξής, «να εκδίδει και παραδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1809/1988 και του άρθρου 13 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής». Παράλληλα καταργούσε τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1117/31.5.1991 και ΠΟΛ.1238/26.10.1992, περί του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των ως άνω αποδείξεων λιανικής πώλησης με την έκδοση θεωρημένων δελτίων παραγγελίας.
 
Ωστόσο εν συνεχεία, το ίδιο το Υπουργείο, αντιλαμβανόμενο προφανώς το πρόβλημα που δημιουργούσε σε σειρά επιχειρήσεων που διέθεταν την υποδομή ώστε να εκδίδουν μία τελική ΑΛΠ, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποκρύψουν κάποια παραγγελία, εξέδωσε τη διορθωτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1122/16.09.2009 η οποία τροποποίησε την ΠΟΛ.1081/2009 προσθέτοντας την παρ.3 σύμφωνα με την οποία: «κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσας, όσοι από τους επιτηδευματίες της ιδίας παραγράφου κάνουν χρήση μηχανογραφικών συστημάτων καταχώρισης και παρακολούθησης παραγγελιοληψιών και σημαίνουν τα εκδιδόμενα φορολογικά τους στοιχεία (ΑΛΠ) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του Ν 1809/1988, υποχρεωτικά σημαίνουν ηλεκτρονικά και την κάθε καταχώριση παραγγελίας στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι). Σε κάθε καταχωριζόμενη ηλεκτρονικά παραγγελία, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και, η ημερομηνία και η ώρα, τα είδη αναλυτικά και οι ποσότητες που σερβίρονται, ο α/α του τραπεζιού, ο α/α της παραγγελίας (σερβιρίσματος) και προαιρετικά η αξία κάθε είδους, αποκλειόμενης της αναγραφής της μερικής ή συνολικής αξίας κατανάλωσης. Επιτρέπεται να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζομένων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «..._a.txt» και «..._b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωριζόμενης και σημαινόμενης παραγγελίας φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ, με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα και να παραδίδονται σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Στην απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), που σημαίνεται και εκδίδεται με την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη (κλείσιμο λογαριασμού τραπεζιού) αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών κατά την καταχώριση της παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος, η συνολική αξία και ο αύξων ή οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών καταχωρίσεων - παραγγελιών που έχουν καταχωρισθεί κατά τα ως άνω.»
 
Κατά συνέπεια, εφ’ όσον το λογισμικό της επιχείρησης που αναφέρετε καλύπτει τις ανωτέρω οριζόμενες προδιαγραφές, όπως πιθανολογούμε ότι συμβαίνει, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ΑΛΠ σε κάθε σερβίρισμα. Σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε στον καλοκαιρινό έλεγχο που αναφέρετε, πιστεύουμε ότι προφανώς αυτός θα πραγματοποιήθηκε πριν από την κοινοποίηση, στους φορολογικούς υπαλλήλους, της ΠΟΛ.1122/2009 οπότε και δεδομένης της κατηγορηματικής διατύπωσης της ΠΟΛ.1081/2009, κατά την άποψή μας, ενήργησαν σύννομα.
 
20.1.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.