8 Ιανουαρίου 2010

Φορολογική απαλλαγή λόγω αγοράς παγίου

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιχείρηση με Β’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ και με αντικείμενο εργασιών εξόρυξη φυσικής άμμου, για την αγορά καινούργιου μηχανήματος αξίας 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δικαιούται φορολογικής απαλλαγής.
Η χρήση είναι κερδοφόρα το μηχάνημα δεν έχει αγορασθεί με κάποια άλλη επιδότηση. Δικαιούται η επιχείρηση φορολογικής απαλλαγής γι αυτό;
Αν ναι, ενημερώστε μας για την σχετική διαδικασία.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής (περ. γ, της παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν 3299/2004 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν 3752/2009) αναφέρεται σε επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004. Για την υπαγωγή των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του ως άνω αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 1 - 7.
 
Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 7, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Εν τούτοις, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1130/2006 (για να δείτε την Πολ. κάντε κλικ εδώ).
 
Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που δύνανται να υπαχθούν στις ως άνω διατάξεις υποχρεούνται:
 
α) στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου επενδύσεων (παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ),
β) «να εφοδιαστούν με δική τους πρωτοβουλία τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων τους, από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου» (περ. στ, παρ. 26, του άρθρου 5) και,
γ) το κόστος των επενδυτικών σχεδίων να υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος των 30.000,00 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (περ. β, παρ. 1, άρθρου 5).
 
Τέλος, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να απευθύνετε σχετικό ερώτημα προς την αρμόδια Δ/νση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αν η εξόρυξη φυσικής άμμου εντάσσεται στην υποπερίπτωση ι, περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 3 («αδρανή υλικά») προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των αφορολόγητων αποθεματικών παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση στην ηλεκτρονική δ/νση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1230041530
 
8.1.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.