7 Ιανουαρίου 2010

Κοινωνία Αστικού Δικαίου και εκμετάλλευση ακινήτων

Κοινωνία αστικού δικαίου η οποία είχε αρχικώς ως σκοπό την ανέγερση οικοδομής με σκοπό την μεταπώληση, στη πορεία όμως τα διαμερίσματα δε πωλήθηκαν και ενοικιάστηκαν. Η κοινωνία έχει δηλώσει τα εισοδήματα από τα ενοίκια και έχει φορολογηθεί με συντελεστή 25%, ενώ έχει υπολογισθεί και αφαιρεθεί η επιχειρηματική αμοιβή. Θα έπρεπε να γίνει έτσι; Τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν δηλωθεί στο Ε9 των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν την κοινωνία, ορθώς νομίζω, ενώ ως προς το ΕΤΑΚ, γνώμη μου είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι υπόχρεα, όπως άλλωστε και με τον ΦΜΑΠ (ΠΟΛ. 1200/22.7.2002)
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις έννοιες «Κοινωνία Αστικού Δικαίου» ή «Κοινωνία Κληρονομικού Δικαίου» και «Αστική Εταιρεία», σε σχέση με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα, αλλά και σε ότι αφορά τον τρόπο φορολόγησής τους (ΚΦΕ, άρθρο 10). [Επισημαίνεται ότι στο ερώτημα δεν γίνεται αναφορά στο έτος φορολόγησης της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, ενώ υπογραμμίζεται ότι εφαρμόσθηκε συντελεστής φορολόγησης 25%, με την διαδικασία των επιχειρηματικών αμοιβών].
 
Η Αστική Εταιρεία, αναπτύσσεται στον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 741 μέχρι 784. Στην έννοια της αστικής εταιρείας, εφόσον ο σκοπός της είναι εμπορικός ανήκει η ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρεία. Παρατηρούμε, ότι τα μέλη της κοινωνίας του ερωτήματος, έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους μια σχέση που χαρακτηρίζεται μη αστική (η ανέγερση διαμερισμάτων προς πώληση, είναι καθαρή εμπορική πράξη).
 
Ακολούθως, με βάση επίσης τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 785 κ.ε.), «αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατά ιδανικά μέρη». Στη συνέχεια, στο άρθρο 1884 (10ο Κεφάλαιο του Κληρονομικού Δικαίου), ορίζεται η κοινωνία (κληρονομικού δικαίου), ως σχέση περισσότερων κληρονόμων: «αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομιά γίνεται κοινή κατά τον λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία».
 
Η Φορολογική Νομοθεσία (άρθρο 2, παράγραφος 4 ΚΦΕ), προβλέπει φορολόγηση για τις ομόρρυθμες, τις ετερόρρυθμες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς και τις κοινοπραξίες
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ (Ν.2238/94), η Κοινωνία Αστικού Δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, εξομοιώνεται ως προς τον φορολογικό συντελεστή, με την προσωπική εταιρεία, δηλαδή την ομόρρυθμη ή την  ετερόρρυθμη εταιρεία (περίπτωση α, της παραγράφου 1, του άρθρου 10). Η εφαρμογή όμως της διαδικασίας των επιχειρηματικών αμοιβών, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, αναγνωρίζεται για μέχρι τρεις (3) κοινωνούς, σε εκείνες τις κοινωνίες που δημιουργήθηκαν από κληρονομικό δικαίωμα, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι.
 
Σε ότι αφορά την εξέλιξη των συντελεστών φορολογίας της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου, από την χρήση 2004, παρουσιάζουμε τον παρακάτω πίνακα:
 

Φορολογικός συντελεστής

Χρήση 2004

25%

Χρήση 2005

24%

Χρήση 2006

22%

Χρήση 2007

20%

Χρήση 2008

20%

 
Τέλος, με τον Ν.2753/1999 (άρθρο 13, παράγραφος 10), εξαιρέθηκε η Κοινωνία από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΜΑΠ (όπως ο φόρος αυτός επιβλήθηκε με τον Ν.2459/1997, άρθρο 21), αφού κρίθηκε ότι αυτή, δεν έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην κυριότητά της, αλλά αυτά ανήκουν στα φυσικά (ή ενδεχομένως, στα νομικά) πρόσωπα, κατά την ιδανική μερίδα καθενός (δηλαδή, ανήκουν στους κοινωνούς).
 
7.1.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.