23 Δεκεμβρίου 2009

Ασφάλιση εργαζομένου στο θέαμα και ακρόαμα

Καλλιτέχνης ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μετά το 1993. Στα έτη 1997 - 1998 έχει μικρό αριθμό ενσήμων, παράλληλα διατηρεί και μια Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε και είναι ασφαλισμένος και στον Ο.Α.Ε.Ε. Κατά την παρούσα περίοδο θέλει να συντάξει ένα συμφωνητικό με το οποίο, η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., θα εκχωρεί στον καλλιτέχνη ένα κέντρο διασκέδασης για ένα ορισμένο αριθμό εμφανίσεων με Σύμβαση Έργου (αρά δεν θα υπάρχει εξαρτημένη εργασία).
Το Ερώτημα μας είναι το εξής
Θα ασφαλιστεί ο καλλιτέχνης βάσει της ειδικής περίπτωσης 31 και πακέτο Κάλυψης 172 όπως ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε από τις σχετικές διατάξεις του ΙΚΑ, δηλαδή,  σύνολο πόσου σύμβασης έργου δια του αριθμού των εμφανίσεων Χ 7,20%;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από τα δεδομένα της περίπτωσης που αναφέρετε συμπεραίνουμε ότι ο καλλιτέχνης έχει επιλέξει (μέχρι και σήμερα) ως φορέα κύριας ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39, του Ν 2084/1992. Θεωρούμε επίσης ότι με την σύμβαση έργου που περιγράφετε, δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης του καλλιτέχνη στο ΙΚΑ, λόγω της προσωπικής συμμετοχής του σε εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν εντός του κέντρου διασκέδασης *. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, ο εν λόγω καλλιτέχνης θα πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για τους κλάδους ασφάλισης οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39, του ανωτέρω νόμου. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση το ΙΚΑ έχει προβλέψει την ένταξη του ασφαλιζόμενου στην ειδική κατηγορία υπ. αριθ. 31, εφόσον οι υπηρεσίες του παρέχονται μέσω σύμβασης μίσθωσης έργου.
 
Ο κωδικός πακέτου κάλυψης που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό των ασφαλιστικών του εισφορών εξαρτάται από την ειδικότητα του καλλιτέχνη (μουσικός, τραγουδιστής κ.λπ.). Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι βάσει του ΟΣΥΚ, οι τραγουδιστές που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του Ν 1296/1982 (κωδ. ειδικότητας: 275090) υπόκεινται στο πακέτο κάλυψης υπ. αριθ. 101. Ωστόσο, η ένταξη στην ειδική κατηγορία 31, μεταβάλλει τον κωδικό του πακέτου από 101 σε 172. Το ποσοστό ασφαλίστρων που προβλέπεται από το πακέτο αυτό ανέρχεται σε 7,20% (ασφαλισμένου: 3,40% και εργοδότη: 3,80%). Συνεπώς, οι ασφαλιστέες ημέρες του καλλιτέχνη υπολογίζονται ύστερα από διαίρεση της συνολικής αμοιβής του, με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (Ν 1296/1982). Το ύψος του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανωτέρω κλάσης ορίζεται σε: 40,45 € (Εγκ. ΙΚΑ 32/13-5-2008 και 48/30-6-2009).
 
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερών των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 1γ, του άρθρου 31, του Ν 3518/2006. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές ημέρες υπολογίζονται ύστερα από διαίρεση της αμοιβής με το εξαπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, ήτοι: 94,94€ (βλ. Εγκ. ΙΚΑ 81/2007 και απάντηση σε παλαιότερο ερώτημα στη ηλεκτρονική δ/νση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1206345273).
 
Εν συνεχεία διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
 
1) Η Μον. ΕΠΕ διατηρεί την εκμετάλλευση του κέντρου με την έννοια ότι αποκτά τα έσοδα από τις εμφανίσεις του καλλιτέχνη.
 
Στην προκειμένη περίπτωση η Μον. ΕΠΕ αποκτά, κατά τη γνώμη μας, την ιδιότητα του εργοδότη στην Μον. ΕΠΕ, καθότι εκμεταλλεύεται άμεσα το έργο, την ερμηνεία και γενικά τις υπηρεσίες του καλλιτέχνη (άρθρο 5, του Ν 1296/1982). Η Μον. ΕΠΕ, επομένως, θα επιβαρυνθεί με το 3,80% των εισφορών και ο καλλιτέχνης με το υπόλοιπο 3,40%. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογιστούν επί της συνολικής του αμοιβής. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω αμοιβή θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ προς την Μον. ΕΠΕ. Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται του ΦΠΑ (περ. ια, του άρθρου 22).
 
2) Ο καλλιτέχνης αποκτά τα έσοδα των εμφανίσεων του και άρα την εκμετάλλευσή του κέντρου.
 
Στην περίπτωση αυτή, ο καλλιτέχνης αποκτά επιπλέον την δραστηριότητα του εκμεταλλευτή του εν λόγω κέντρου, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση. Είναι σαφές, ότι η άσκηση της νέας αυτής δραστηριότητας δεν δημιουργεί πρόσθετες ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον καλλιτέχνη καθώς είναι ήδη ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ λόγω της ιδιότητάς του, ως εταίρου σε ΕΠΕ.
 
Περαιτέρω, η απόκτηση του δικαιώματος χρήσης – εκμετάλλευσης του κέντρου διασκέδασης έναντι π.χ. σταθερής αμοιβής προς την Μον. ΕΠΕ, δεν δημιουργεί στην τελευταία την ιδιότητα του εργοδότη. Στην προκειμένη περίπτωση, ο καλλιτέχνης αποδίδει στο ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες βάσει των πραγματικών εσόδων από τις εμφανίσεις του επί (του συνολικού) ποσοστού 7,20%. Τονίζεται, τέλος, ότι οι υπηρεσίες του καλλιτέχνη, εφόσον παρέχονται απευθείας στο κοινό επιβαρύνονται με ΦΠΑ 9% (περ. ια, του άρθρου 22 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΙΙΙ του ΦΠΑ).
 
 
* Στην περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν ασκεί την πνευματική του δραστηριότητα αλλά η συμμετοχή του περιορίζεται μόνο σε καθήκοντα διοργανωτή ή εκμεταλλευτή του χώρου – κέντρου διασκέδασης, δεν προκύπτει η ανάγκη ασφάλισης στο ΙΚΑ.
 
23.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.