21 Δεκεμβρίου 2009

Υπεργολαβία υδραυλικού

Εργολάβος Ιδιωτικών τεχνικών έργων (υδραυλικές εγκαταστάσεις) απασχολεί υδραυλικό σε ένα έργο.
1) Του έχει δώσει υπεργολαβία σε ένα έργο να κατασκευάσει ένα τμήμα του έργου αυτού. Ο υδραυλικός τι παραστατικό θα εκδώσει; Ποια θα είναι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο παραστατικό;
2) Τον έχει απασχολήσει για ένα χρονικό διάστημα σε άλλο έργο. Διάφορες υδραυλικές εργασίες. Χωρίς αυτή τη φορά να κατασκευάσει μόνος του ένα τμήμα του έργου. Όχι εξαρτημένη εργασία. Τι παραστατικό θα εκδώσει ο υδραυλικός για την αμοιβή του; Ποια θα είναι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο παραστατικό αυτό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση του ερωτήματος, το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος του υδραυλικού ως εισόδημα εργολήπτη τεχνικού έργου ή όχι, δεν είναι η συμμετοχή του αρχικού εργολάβου στο έργο αυτό. Το κριτήριο είναι εάν το έργο στην κατασκευή του οποίου συμμετέχει ο υπεργολάβος χαρακτηρίζεται ως τεχνικό έργο ή όχι. Σύμφωνα με τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν οι οικοδομικές εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ. Περαιτέρω, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας ενώ ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου στοιχείου ή ιδιότητας επί υπάρχοντος ήδη πράγματος, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο ή όχι πράγμα (π.χ. εγκατάσταση μηχανημάτων). Αντιθέτως στην περίπτωση κατά την οποία εκτελούνται εργασίες σε οικοδομήματα με σκοπό απλώς τη συντήρηση ή επισκευή ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων των οποίων δεν αλλάζει η χρήση και δεν προσδίδει διαφορετικές ιδιότητες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές είναι τεχνικά έργα1.
 
Κατά συνέπεια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται η φύση του έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός εργολάβος. Εφ’ όσον αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί τεχνικό έργο τότε και η επί μέρους εργασία του υπεργολάβου σε αυτό θεωρείται τεχνικό έργο.
 
Στην περίπτωση αυτή κατά την εξόφληση του εκδιδόμενου στοιχείου του υπεργολάβου ο αρχικός εργολάβος θα παρακρατήσει τον προβλεπόμενο φόρο εργοληπτών προκειμένου να τον αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την παρακράτηση αυτή θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση στον υπεργολάβο προκειμένου αυτός να συμψηφίσει τον παρακρατούμενο φόρο με αυτόν που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης. Ο παρακρατούμενος φόρος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 1% επί της αξίας του έργου. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής αυτός, αντικατέστησε τον προϊσχύοντα συντελεστή του 3% αλλά ισχύει μέχρι την 31/12/20102. Στην περίπτωση που η εργασία δεν συνιστά τεχνικό έργο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου καθώς δεν εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης β’, της παραγράφου 1, του άρθρου 55 του ΚΦΕ.
 
Όσον αφορά το εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3, 12, 13 και 19 του Κ.Β.Σ. και σύμφωνα με το με Α.Π. 105712/2003 έγγραφο του Υπ.Οικ. διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
 
1. Εκτέλεση νέου τεχνικού έργου με υλικά του υπεργολάβου.
 
Εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως της αξίας των υλικών, γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
 
2. Εκτέλεση νέου τεχνικού έργου με υλικά του κύριου του έργου.
 
Εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
 
3.Εκτέλεση επισκευών, συντηρήσεων ή βελτιώσεων τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων.
 
Λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του υπεργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται μόνο τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ) ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ). Εάν η αξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής εκδίδεται Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. και διακεκριμένο Τ.Π. ή Α.Λ.Π. για την αξία των υλικών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Πηγή : έγγραφο Υπ.Οικ. 1063573/1172/Α0012/09.07.2008
2 Σύμφωνα με την παρ.5, του άρθρου 3 του Ν.3763/2009 που τροποποίησε σχετικά την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
 
21.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.