8 Δεκεμβρίου 2009

Συγκεντρωτικές καταστάσεις και αξία κενών συσκευασίας

Θα ήθελα να ρωτήσω, σε βιβλία Β’ κατηγορίας, τα τιμολόγια με κενές φιάλες, πώς καταχωρούνται. Πελάτες μου φέρνουν πολλά τιμολόγια πιστωτικά-χρεωστικά, τα οποία έχουν άξια για τα κενά, χωρίς ΦΠΑ βέβαια. Και τέλος αν κάποιο τιμολόγιο έχει αξία πάνω από 300 € προσθέτοντας τις κενές φιάλες, τότε αυτό πηγαίνει για συγκεντρωτικές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα ποσά που καταβάλλει μια επιχείρηση για τα κενά επιστρεπτέα είδη συσκευασίας (πχ κενές φιάλες), αποτελούν εγγύηση και συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής (εγγυοδοσίες).
 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΒΣ, παράγραφος 1α, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, αναφέρονται σε: «αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων». Συνεπώς, εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που αφορούν εγγυοδοσίες.
 
Περαιτέρω, τα ποσά αυτά εφόσον εμφανίζονται στο τιμολόγιο, θα πρέπει να μην αθροίζονται στην αξία της συναλλαγής και να αναγράφονται διακεκριμένα.
 
Σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, μετά την κατάργηση της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), από 1/1/2006 (άρθρο 25 Ν.3522/2006), παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στην αγορά, ή εισαγωγή, ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας (που επιστρέφονται), ανεξάρτητα αν η παράδοσή τους καλύπτεται από εγγύηση (ΠΟΛ 1049/2007). Κατά συνέπεια, η αξία των επιστρεπτέων κενών συσκευασίας, αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ, ασχέτως αν καταβάλλεται ή όχι, εγγύηση από τον πελάτη. Σε περίπτωση όμως, που τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας (για τα οποία δεν έχει υπολογισθεί ΦΠΑ), τελικώς δεν επιστρέφονται, υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Ο χρόνος της καταβολής αυτής είναι πραγματικός και, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τυχόν συμβάσεις ή συμφωνίες των συμβαλλομένων, χωρίς όμως να υπερβαίνει την πενταετία, που ισχύει για τον διακανονισμό του φόρου των παγίων.
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω ΠΟΛ, η αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας κρίνεται σκόπιμο να αναγράφεται (στον χώρο παρατηρήσεων του τιμολογίου), για πληροφοριακούς και ελεγκτικούς σκοπούς, προκειμένου να προσδιορισθεί η φορολογητέα βάση σε μεταγενέστερο χρόνο, όπου τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ θα καταβάλλεται είτε με την έκδοση παραστατικού, για την σχετική χρέωση, είτε με την διενέργεια διακανονισμού (μέσω της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ).
 
Για τον ίδιο λόγο, κατά την άποψή μας, τα ποσά των καταβαλλομένων εγγυήσεων που αντιστοιχούν στα επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, ορθό είναι να αναγράφονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, ώστε να ελέγχεται η διαδικασία αυτής της συναλλαγής. Εξάλλου, σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, από το Γ.Λ.Σχέδιο προβλέπεται η χρήση των λογαριασμών 30.04 «Πελάτες-Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας» και 30.07 «Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» , οι οποίοι κατ’αναλογία παρακολουθούν, ο μεν πρώτος τα ποσά που καταβάλλονται στην επιχείρηση από τους πελάτες της για εγγύηση της επιστροφής των ειδών συσκευασίας, τα οποία παραδίδονται σε αυτούς χωρίς να τιμολογούνται, ο δε δεύτερος την αξία των τιμολογημένων ειδών συσκευασίας, για τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα της επιστροφής. Αντίστοιχοι λογαριασμοί, υπάρχουν για την επιχείρηση που κάνει χρήση των ειδών συσκευασίας (τα οποία οφείλει να επιστρέψει και για τα οποία έχει καταβάλει εγγύηση), οι οποίοι είναι: 50.06 «Προμηθευτές-παρακρατημένες εγγυήσεις» και 50.07 «Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας».
 
8.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.