2 Δεκεμβρίου 2009

Εκδιδόμενα στοιχεία από γραφίστα

Γραφίστας συλλαμβάνει την ιδέα, την σχεδιάζει και μετά την εκτυπώνει πχ αφίσα( με δικά του μέσα ή τρίτου),σε ποσότητα και την παραδίδει στον πελάτη του. Το 1ο ερώτημα είναι εάν δύναται να εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης-δα συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και της αξίας της παροχής του γραφίστα και εάν ναι, στο βιβλίο εσόδων-εξόδων καταχωρείται ως πώληση αγαθού ή ξεχωριστά ως παροχή υπηρεσίας και πώληση αγαθού; Το 2ο ερώτημα είναι εάν ο γραφίστας δώσει την μακέτα σε τρίτη επιχείρηση προκειμένου να αναπαραχθεί , κατά την τιμολόγηση ο γραφίστας θα πρέπει να εκδώσει στοιχεία όπως πιο πάνω, ή κάτι διαφορετικό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το επάγγελμα του γραφίστα δεν κατονομάζεται ρητά στην παράγραφο 1, του άρθρου 48 του ΚΦΕ (εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων), ωστόσο η Διοίκηση έχει δεχθεί ότι κάτω από προϋποθέσεις, είναι δυνατόν οι αμοιβές που προέρχονται από την άσκηση αυτού του επαγγέλματος, να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή (Ζ’). Εξάλλου, στα επαγγέλματα της παραπάνω διάταξης, περιλαμβάνεται και το επάγγελμα του σχεδιαστή, το οποίο προσιδιάζει προς αυτό του γραφίστα. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει σχετική ΠΟΛ ή έγγραφο (όπως πχ, υπάρχει για τους ορκωτούς λογιστές, ή ορισμένα παραϊατρικά επαγγέλματα), που να ορίζει την ένταξη του γραφίστα στα ελευθέρια επαγγέλματα.
 
Όπως είναι γνωστό, ο παρέχων υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος, αφενός μεν, χρησιμοποιεί τις  επιστημονικές, ή καλλιτεχνικές, ή ειδικές  γνώσεις του, για την άσκηση του επαγγέλματός του, αφετέρου δε, παρέχει ανεξάρτητα αυτές τις υπηρεσίες. Συνεπώς, κυρίαρχο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό ενός επαγγέλματος, ως ελευθέριου, είναι το πνευματικό στοιχείο του ασκούντος  και φυσικά, η μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ( με κάποιες εξαιρέσεις, που έχουν καθορισθεί για την πάγια αντιμισθία των δικηγόρων).
 
Περαιτέρω, εφόσον ο γραφίστας προβαίνει σε σχεδιασμό εντύπου, ή αφίσας, ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου ή επιγραφής, ύστερα από παραγγελία, με βάση την προσωπική του ιδέα και την εικαστική του αντίληψη και έμπνευση, καθώς και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν παράγει σε αντίτυπα το έργο αυτό, προς πώληση σε κάθε τρίτο, το εισόδημα που προέρχεται από την αμοιβή αυτή, είναι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. ʼρα, εκδίδει ΑΠΥ, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του αντισυμβαλλόμενου.
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, εμφανώς προκύπτει ότι οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του γραφίστα, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ’ πηγή), εφόσον ικανοποιούνται οι προηγούμενες προϋποθέσεις και επομένως, η διαδικασία σύνθεσης του έργου (δηλαδή τα χρησιμοποιούμενα μέσα σχεδίασης), εκτύπωσης και τελικής του εμφάνισης (όπως ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής, οι δισκέτες, η φωτογραφική ταινία κ.λπ.), δεν του προσδίδει την ιδιότητα του εμπορεύσιμου αγαθού, αλλά χαρακτηρίζεται παροχή υπηρεσίας από χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας. Μόνο στην περίπτωση, που η αναπαραγωγή του έργου σε αντίτυπα και η εν συνεχεία, αυτούσια πώληση αυτών σε τρίτους,  καθιστά αυτό εμπόρευμα και κατά συνέπεια το εισόδημα που αποκτάται από αυτές τις πωλήσεις, θεωρείται εισόδημα προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγή). Βλέπε, Έγγραφα: ΥπΟικ 1060362/1995 και 1122193/1996.
 
Συμπερασματικά, ο γραφίστας όταν εισπράττει αμοιβή μόνο για την ιδέα ή την έμπνευσή του, θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε θα εκδίδει ΑΠΥ, προς κάθε κατεύθυνση (προς επιτηδευματία ή ιδιώτη). Όταν όμως, μετά τον σχεδιασμό του εντύπου ή της αφίσας,  αναπαράγει αυτά σε αντίτυπα και τα προωθεί ο ίδιος για πώληση, η αμοιβή του (κέρδος) χαρακτηρίζεται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγή) και απαιτείται η έκδοση τιμολογίου - δελτίου αποστολής (προς επιτηδευματίες), ή απόδειξη λιανικής πώλησης (προς ιδιώτες).
 
2.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.